Czy urząd skarbowy może sprawdzić konto osoby prywatnej?

0

Urząd skarbowy ma bardzo wiele uprawnień wobec podatników. Jednym z nich jest możliwość skontrolowania konta bankowego. Nie są one przeprowadzane zbyt często, ale mogą się zdarzać w ściśle określonych sytuacjach. Organ podatkowy sam musi spełnić kilka warunków, aby móc przeprowadzić taką kontrolę. Kiedy więc urząd skarbowy może sprawdzić prywatne konto podatnika i jakie informacje może uzyskać? Bardzo istotne zmiany dopiero wejdą w życie od lipca 2022 roku.

Kiedy urząd skarbowy może zajrzeć na prywatne konto bankowe?

Urząd skarbowy może zdecydować o przeprowadzeniu kontroli podatkowej w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że podatnik nie do końca wywiązuje się z obowiązku podatkowego. Jednak, aby przeprowadzić kontrolę konta bankowego podatnika, urząd musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi najpierw wszcząć postępowanie podatkowe. Dopiero po tym urząd może poprosić bank o udostępnienie informacji o koncie danego podatnika. Urząd nie uzyskuje dostępu do samego konta, ale do informacji o nim i nie dzieje się to w trybie natychmiastowym. Najpierw urzędnik prowadzący postępowanie musi wystąpić o wydanie specjalnego postanowienia do naczelnika urzędu. Zanim jednak zostanie w ogóle wszczęte postępowanie podatkowe, urząd ma obowiązek poprosić samego podatnika o udzielenie niezbędnych informacji. Dopiero w razie jego odmowy lub nie udostępnienia informacji we wskazanym terminie, naczelnik na wniosek urzędników prowadzących postępowanie może wydać postanowienie o udostępnienie informacji przez bank, który będzie zobowiązany do przekazania urzędowi tych danych. Wystarczającym powodem jest zazwyczaj konieczność uzupełnienia dowodów, które są analizowane w toku postępowania czy też porównania ich z danymi z banku.

Jakich danych żąda zwykle urząd skarbowy od banku?

To, jakie informacje może uzyskać urząd skarbowy od banku jest równie istotne, jak powód samej kontroli. Bank ma obowiązek przekazać urzędowi następujące informacje:

 • dane rachunków bankowych oraz oszczędnościowych klienta;
 • aktualny stan rachunków oraz obrót na nich;
 • dane zarówno o rachunkach pieniężnych, jak i papierów wartościowych oraz stanie ich i obrocie na nich;
 • dane o nabytych akcjach skarbu państwa za pośrednictwem banku oraz obrocie nimi;
 • dane o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i umowach depozytowych;
 • dane o obrocie certyfikatami depozytowymi oraz innymi papierami wartościowymi, które wydaje bank;

Przekazywanie informacji urzędom a tajemnica bankowa

Wydawałoby się, że dane klientów oraz ich kont bankowych są ściśle chronione, ponieważ banki obowiązuje tajemnica bankowa. Niestety nie jest tak w przypadku żądania podania informacji przez urząd skarbowy. Od 1 lipca 2022 roku banki nie będą miały możliwości odmowy udzielenia informacji urzędowi. Klient również nie będzie mógł wnosić żadnych roszczeń w stosunku do banku o złamanie tajemnicy bankowej. Jest to dość niespotykane uprawnienie, ponieważ nawet prokurator dla celów postępowania karnego nie może uzyskać dostępu do takich informacji. Tę zmianę niesie za sobą Polski Ład. Od 1 lipca skarbówka będzie mogła sprawdzić nawet każde konto, nie tylko rachunek osoby podejrzanej o przestępstwo podatkowe.

Czy urząd skarbowy może uzyskać informacje od innych instytucji?

Urząd skarbowy może uzyskać informacje o podatnikach i ich kontach nie tylko z banków. Zgodnie z prawem może żądać podania takich informacji od Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zakładów ubezpieczeń (zarówno ZUS, jak i inne towarzystwa ubezpieczeniowe), funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych, banków prowadzących działalność maklerską, domów czy maklerskich. Jest więc wiele możliwości uzyskania przez skarbówkę informacji o podatniku, nawet jeśli nie przekaże ich on sam. Nie warto więc zwlekać z opłacaniem podatków i kombinować, bo może się to skończyć niemałymi problemami.

Blokada rachunku bankowego – czy urząd skarbowy może to zrobić?

Właściciele prywatnych rachunków bankowych nie muszą się o to martwić, jednak obawa o to towarzyszy osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Istnieje bowiem możliwość zablokowania konta firmowego przez urząd skarbowy. Jest to jednak regulowane ścisłymi przepisami, tak samo, jak sprawdzenie konta prywatnego. Konto firmowe może zostać zablokowane tylko w określonych okolicznościach. Blokady konta nie dokonuje naczelnik urzędu skarbowego. Postanowienie o blokadzie konta firmowego może wydać jedynie szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). To, kiedy może to zrobić, wskazuje artykuł 119zv Ordynacji podatkowej.

Decyzja taka może zostać podjęta tylko wtedy, gdy posiadane przez KAS informacje, a szczególnie wyniki analizy ryzyka pokazują, że podatnik może wykorzystywać banki lub SKOK-i do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi bądź do czynności, które zmierzają do wyłudzenia skarbowego. Blokada rachunku jest w takiej sytuacji konieczna, aby zapobiec takim działaniom. Na początku blokada jest zakładana tylko na 72 godziny. Nie tylko ma to na celu minimalizację ryzyka dokonania przez przedsiębiorcę wyłudzenia, ale również dokładne zbadanie okoliczności, by stwierdzić, czy faktycznie istnieje ryzyko dokonania takich nadużyć. Jeśli zachodzi uzasadniona obawa o możliwość nie wykonania zobowiązania podatkowego na więcej niż 10 000 euro, blokada konta może zostać przedłużona do 3 miesięcy.

Na wniosek podatnika szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać zgodę na wypłacenie pieniędzy z zablokowanego konta. Jest to możliwe jednak tylko w sytuacjach, kiedy:

 • środki mają zostać przeznaczone na wypłaty miesięcznego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, która została zawarta co najmniej 3 miesiące przed dniem zablokowania konta, wraz ze środkami na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz na składki ZUS należne od wypłacanego wynagrodzenia;
 • środki mają zostać przeznaczone na zasądzone alimenty bądź rentę alimentacyjną;
 • środki są potrzebne na zapłatę podatku lub należności celnej przed terminem płatności z konta, które zostało zablokowane;
 • środki są potrzebne na zwolnienie pozostałych pieniędzy z zablokowanego konta;

Czy możliwe jest zajęcie konta zagranicznego przez urząd skarbowy?

Jeszcze kilka lat temu zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów skarbowych nie informowały ich o fakcie posiadania kont bankowych przez obcokrajowców. Wszystko zmieniło się z chwilą wejścia w życie standardu CRS (Common Reporting Standard). W Polsce standard ten został wprowadzony na mocy ustawy obowiązującej od 1 maja 2017 roku. System CRS ma na celu zwiększenie ściągalności podatków, a także ograniczenie zjawiska ukrywania dochodów przed krajowymi urzędami skarbowymi. Na podstawie standardu CRS kraje wzajemnie wymieniają się informacjami na temat swoich rezydentów podatkowych. Mogą więc istnieć obawy o to, że polski urząd skarbowy mógłby zająć konto zagraniczne, ale są niepotrzebne. Polski urząd skarbowy nie może zająć konta zagranicznego. Może jedynie wnieść o egzekucję należności podatkowych do organów podatkowych w danym kraju i tylko one mogą ją przeprowadzić. Należy jednak mieć świadomość tego, że instytucje państw, które są sygnatariuszami CRS przekazują sobie informacje pozwalające na identyfikację rezydenta podatkowego, czyli:

 • salda na rachunkach bankowych;
 • wartość zgromadzonych aktywów;
 • sumę odsetek na kontach depozytowych czy powierniczych;
 • sumę wypłaconych dywidend w spółkach;
 • wartość przychodów pochodzących ze sprzedaży aktywów;

Podsumowując, urząd skarbowy może sprawdzić prywatne konto podatnika, ale tylko w sytuacji, gdy jest ku temu poważny powód, na przykład podejrzenie, że doszło lub może dojść do popełnienia przez niego przestępstwa podatkowego. Od 1 lipca jednak wchodzą w życie przepisy polskiego ładu, które dają urzędom możliwość sprawdzenia każdego konta, nawet bez podejrzeń. Banki poproszone przez urząd mają obowiązek podać żądane informacje bez względu na tajemnicę bankową. Urzędy mogą także wnioskować o podanie informacji do innych instytucji finansowych. Lepiej więc płacić podatki w terminie i nie narażać się na kłopoty.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.7/5 (Ilość ocen: 6)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.