Regulamin

Regulamin Serwisu finhack.pl z dnia 26.06.2018r

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis internetowy, zwany dalej Serwisem, działający pod adresem finhack.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Ryellow sp. z o.o. z siedzibą na Al. Wilanowska 5/77 w Warszawie (02-765), NIP 9512438678, KRS 678755, e-mail: bok@finhack.pl
  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Świadczenie usług odbywa się na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  5. Informacje i materiały publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią one oferty złożonej w postaci elektronicznej.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Serwis – serwis internetowy pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane w domenie głównej i subdomenach.
  2. Polityka Prywatności– zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, stanowiący integralną część Regulaminu.
  3. Siła Wyższa– zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona dotknięta została działaniem Siły Wyższej nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.
  4. Usługodawca– Ryellow sp. z o.o. z siedzibą na Al. Wilanowska 5/77 w Warszawie (02-765), NIP 9512438678, KRS 678755, e-mail: bok@finhack.pl
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Informacje zamieszczane przez Serwis
  1. Serwis zawiera opisy produktów finansowych oraz odesłania do serwisów internetowych banków i firm oferujących usługi finansowe.
  2. Serwis zamieszcza opisy usług na podstawie powszechnie dostępnych informacji przekazywanych szerokiemu kręgowi odbiorców przez banki i firmy pożyczkowe i nie ponosi odpowiedzialności za aktualność tych informacji.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania banków i firm, do których stron odsyła, w zakresie ochrony danych osobowych
  4. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych podmiotów, do stron których odsyła.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)
  2. Wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie (podanie adresu e-mail) jest możliwe tylko po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków Regulaminu.
  3. Administratorem danych osobowych jest Ryellow sp. z o.o. z siedzibą na Al. Wilanowska 5/77 w Warszawie (02-765), NIP 9512438678, KRS 678755, e-mail: bok@finhack.pl
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
   – marketingu produktów lub usług przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej poprzednio podczas podawania danych osobowych na stronie internetowej finhack.pl (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO), a okres przetwarzania danych we wskazanym celu wynosił będzie 5 lat od daty ich przekazania
   – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO). Obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora jest w szczególności obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji – okres przetwarzania danych w tym przypadku wynosi 5 lat od daty incydentu.
  5. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe (tj. przechowywania danych na zewnętrznych serwerach) oraz informatyczne
  6. na podstawie art. 15 – 21 RODO osoba fizyczna, która przekazała dane osobowe, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
  7. na podstawie art. 77 osoba, która przekazała swoje dane osobowe, posiada prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO
  8. osobie przekazującej dane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  9. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, ale jest warunkiem skorzystania z usług Administratora, a niepodanie wymaganych danych spowoduje, że nie będzie możliwe skorzystanie z usług serwisu finhack.pl
  10. przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach odbywa się we współpracy ze sprawdzonym dostawcą hostingu kei.pl sp. z o.o.
  11. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie należy zwrócić się do administratora mailowo lub listownie
   
 5. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem i w sposób nienaruszający osobistych i majątkowych praw innych osób. Zakazuje się umieszczenia Użytkownikowi w Serwisie treści naruszających przepisy prawa.
  2. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko użytek prywatny. Nie dopuszcza się wykorzystania materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
  3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za fakt korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
  4. Użytkownik ma prawo powiadomić Serwis o każdym przypadku naruszenia jego praw oraz o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
  5. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu
  1. Serwis zapewnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do zamieszczanych w Serwisie informacji i materiałów.
  2. Informacje publikowane w Serwisie nie stanowią czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.
  3. Informacje, porady i jakiekolwiek inne informacje publikowane w Serwisie nie są oficjalną wykładnią prawa.
  4. Serwis nie odpowiada za szkody będące następstwem nieumiejętnego korzystania z zawartości Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem Serwisu.
  5. Informacje i materiały na stronach Serwisu pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł. Serwis podejmuje starania, żeby prezentowane informacje były aktualne, dokładne i poprawne merytorycznie.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszające prawo działania podmiotów, o których usługach informacje zostały zamieszczone,
  7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą być spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji.
  8. Usługodawca nie jest Stroną umowy, która może być zawarta na podstawie opublikowanych informacji przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonaniu lub nienależyte wykonanie tej umowy przez którąkolwiek z jej Stron.
 7. Prawa autorskie
  1. Strona internetowa Serwisu chroniona jest prawem autorskim.
  2. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego. Ich wykorzystanie do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim, może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą Serwisu.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik, poprzez udostępnienie Serwisowi adresu elektronicznego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowej, zgadza się na przesyłanie przez Serwis za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  2. Materiały, informacje i dane przekazywane Użytkownikom w ramach informacji handlowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
  3. Dla skorzystania usługi konieczne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego z dostępem do sieci internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową firmy Microsoft, Mozilla, Opera lub Google. Usługodawca nie wyklucza możliwości dostępu do serwisu za pośrednictwem innych przeglądarek.
  4. Koszty łączenia z serwisem za pośrednictwem sieci Internet ponosi Użytkownik w oparciu o umowę zawartą z własnym dostawcą sieci.
  5. Usługodawca nie pobiera opłat za dostęp do serwisu.
  6. Usługodawca świadczy następujące usługi za pośrednictwem serwisu:
  7. zamieszczanie w serwisie informacji o usługach finansowych świadczonych przez banki i firmy pożyczkowe na podstawie danych przekazanych przez banki i firmy pożyczkowe, przy czym zamieszczonych informacji nie należy traktować jak oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność przekazanych informacji. Użytkownik dokonuje samodzielnej analizy zaprezentowanych informacji. Użytkownik zainteresowany zawarciem umowy z Podmiotem współpracującym zostanie, po wyborze informacji dotyczącej Podmiotu współpracującego, przekierowany na stronę internetową Podmiotu. Usługodawca nie uczestniczy w dalszych czynnościach na stronie Podmiotu, zmierzających do zawarcia umowy. Usługodawca nie jest Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika na stronie Podmiot współpracującego.
  8. przekazywanie zainteresowanym Użytkownikom informacji o usługach świadczonych przez banki i firmy pożyczkowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na pozostawiony przez klienta adres e-mail (mailing)
  9. Każdy Użytkownik może korzystać z usług opisanych w ust. 6 lit. A, a jedynym warunkiem jest wejście na stronę serwisu i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. A, Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych.
  10. Warunkiem skorzystania z usług opisanym w ust. 6 lit. B. jest wypełnienie znajdującego się na stronie serwisu interaktywnego formularza (podanie w formularzu adresu e-mail), a także udzielenie wymaganych prawem zgód na przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych i zgód na marketing bezpośredni oraz złożenie oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Brak podania wymaganych danych oraz brak udzielenia zgód lub złożenia oświadczenia uniemożliwi skorzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę. Udzielenie zgód i złożenie oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego interaktywnego pola przy zamieszczonym w serwisie formularzu. Cofnięcie wyrażonych zgód może nastąpić w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy przez Użytkownika za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich poprawienia i usunięcia, zamieszczone są na stronie serwisu.
  11. W przypadku opisanym w ust. 6 lit. A świadczenie usługi zostaje zakończone z chwilą opuszczenia przez Użytkownika serwisu Usługodawcy.
  12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na usługę, o której mowa w ust. 6 lit. B, odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika.
  13. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy przez Użytkownika za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a także wykorzystanie linków zamieszczonych w serwisie lub znajdujących się w przesłanych wiadomościach mailowych.
  14. Wszelkie reklamacje oraz uwagi co do działania serwisu można kierować na adres pocztowy lub mailowy Usługodawcy. W przypadku reklamacji Użytkownik powinien podać zwięzłe określenie treści reklamacji oraz oczekiwanie co do sposobu rozpoznania przez Usługodawcę.
  15. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi listownie lub mailowo.
  16. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów oraz platformy internetowej ODR Unii Europejskiej Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Użytkownik uprawniony jest od jego pobrania i zapisania na swoim urządzeniu, a także wydrukowania.
  2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
  5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie i są doręczane Użytkownikom poprzez ich zamieszczenie w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla wprowadzonych zmian.