Anonimowe konto bankowe. Czy taki rachunek istnieje?

0

W erze big data coraz bardziej cenimy sobie prywatność i zabiegamy o to, aby nie zostawiać swoich danych tam, gdzie nie trzeba. Kwestia anonimowości często poruszana jest przy rozmowach o kontach. Zakładając rachunek, musimy podać wszystkie najważniejsze dane z dokumentu tożsamości. Tak to działa w przypadku naszego rankingu kont osobistych. Czy jednak istnieje sposób na uniknięcie tego i założenie całkowicie anonimowego rachunku w banku? Sprawdzamy -Anonimowe konto bankowe!

Sposób na anonimowe konto bankowe. Czy całkowita prywatność jest możliwa?

Chociaż banki dbają o odpowiednie zabezpieczenie powierzonych informacji, nie umożliwiają założenia rachunku bez podania danych osobowych. Otworzenie konta w dowolnym banku działającym w Polsce wiąże się z koniecznością wypełnienia wniosku, w którym zamieszcza się m.in.:

  • imię i nazwisko,
  • kraj, miejsce i data urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer i seria dowodu osobistego (lub dane identyfikacyjne paszportu),
  • dane kontaktowe, np. adres e-mail, telefon.

Co ciekawe samych sposobów na założenie konta jest co najmniej kilka. Jak widać, przejście przez taki proces założenia rachunku w banku bynajmniej nie wiąże się z zachowaniem anonimowości. Czy zatem można założyć w Polsce anonimowe konto bankowe?

Niestety, całkowicie anonimowy rachunek bankowy prawdopodobnie nie istnieje. Zawsze niezbędne jest podanie jakichś danych. Nawet najbardziej optymistyczny scenariusz pod tym względem musi zakładać udostępnienie danych wybranemu pracownikowi banku, który potrzebuje ich w celu założenia rachunku. Co więcej, międzynarodowy system finansowy skonstruowany jest w taki sposób, że w przeważającej liczbie państw instytucje finansowe zobligowane są do przekazywania danych aparatowi państwowemu (np. urzędom skarbowym).

Nie oznacza to jednak, że nie istnieją przynajmniej częściowo zanonimizowane rozwiązania, które zapewniają względnie wyższy poziom prywatności. Przeważnie nie są one jednak dostępne w Polsce. Zapewniają one lepszą ochronę podawanych danych osobowych i finansowych, tym samym ograniczając szanse na to, że informacje te będą wykorzystywane przez podmioty trzecie. Do najpopularniejszych opcji zaliczymy anonimowe karty płatnicze, niektóre rodzaje rachunków zakładanych za granicą, a także bankowość offshore

Dlaczego chcemy być anonimowi?

Przed szukaniem konkretnego rozwiązania, warto zestawić nasze potrzeby z ewentualnymi możliwościami. Część osób chce pozostawać poza zasięgiem komornika, inny unikają urzędu skarbowego, natomiast kolejni chcą ukryć środki przed małżonką/małżonkiem. Warto zapoznać się z naszymi dedykowanymi wpisami dotyczącymi konkretnych problemów:

Rachunek bankowy w Szwajcarii

Szwajcaria bardzo mocno kojarzy się z doskonale rozwiniętą bankowością, która przyciąga najbogatszych międzynarodowych klientów. To przekonanie jest wciąż w dużej mierze poparte faktami. Za genezę systemu bankowego kładącego duży nacisk na ochronę prywatności i anonimowość klientów uznaje się podpisaną w 1934 roku Ustawę federalną o bankach i bankach oszczędnościowych. Na jej podstawie, wyjawienie danych osobowych klientów instytucji finansowych, karane jest nie tylko grzywną finansową, ale także ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Przepisy te cały czas pozostają w mocy.

Przez ostatnie lata wiele się jednak zmieniło. W 2015 roku Szwajcaria podpisała porozumienie z Unią Europejską, zgodnie z którym przepisy sektora finansowego zostały dostosowane do wymogów unijnych. W konsekwencji zmianie uległy także zasady dotyczące przetwarzania informacji. Działając zgodnie z regułami Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji w Celach Podatkowych OECD, podmioty zarządzające rachunkami bankowymi w Szwajcarii muszą przekazywać dane urzędom podatkowym państw członkowskich Unii Europejskiej. Przekazywane dane obejmują m.in. informacje o liczbie i rodzaju posiadanych rachunków, a także dokładnym saldzie na koniec roku podatkowego. W związku z tym zupełnie anonimowy rachunek bankowy w Szwajcarii nie jest dostępny dla osób posiadających obywatelstwo w dowolnych kraju EU, np. przez Polaków.

Anonimowe konta numeryczne w banku

Tematycznie bliskim rozwiązaniem względem szwajcarskich rachunków bankowych są tzw. konta numeryczne (niem. Nummerkonto). Szczyt popularności tych rozwiązań przypada na drugą połowę XX wieku. Rachunki numeryczne najczęściej były zakładane w bankach szwajcarskich, austriackich oraz w Liechtensteinie. Cieszyły się dużym zainteresowaniem świata biznesu i nie tylko, ze względu na bardzo wysoki stopień anonimowości.

Numeryczne konto w banku to rachunek obsługiwany za pomocą specjalnego kodu, który zastępuje dane osobowe. Do identyfikacji rachunku służył jedynie numer konta, czasem indywidualnie nadany pseudonim. Podstawową zaletą takiego rozwiązania było znaczne zawężenie grupy osób, która wiedziała o istnieniu konta. Zazwyczaj grono to zawężone było do kilku osób. Jednak najbardziej prywatne rachunki bankowe zarządzane były przez jednego menadżera banku, który jako jako jedyny był w stanie powiązać dane identyfikacyjne z właściwym rachunkiem. Wciąż jednak nikt nie znał prawdziwej tożsamości posiadacza rachunku. Jeśli właściciel upoważnił inną osobę do założenia takiego konta, mogło dojść do sytuacji, w której rzeczywisty posiadacz nie był nigdy widziany w placówce. Biorąc pod uwagę powyższe, niekiedy zmiana danych w banku może być problematyczna (w porównaniu do klasycznego banku).

Tego typu anonimowe konto bankowe z czasem stało się rozwiązaniem przyciągającym coraz bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców. O ile na początku rozwiązanie to jawiło się jako idealny sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa, o tyle w późniejszych dekadach, w latach 80. i 90. XX w., zaczęło kojarzyć się z półświatkiem; metodami ukrywania przychodów przed organami fiskalnymi, a także praniem brudnych pieniędzy.

Obecnie anonimowe rachunki bankowe Nummerkonto nie zapewniają już takiej prywatności. Pierwotnych konstrukcji rachunków nie doświadczy się już ani w Szwajcarii, ani w zakresie bankowości offshore. Korzystanie z nich może być nawet niebezpieczne i wiązać się z poważnymi problemami prawnymi, jak i narażeniem się na podejrzenie o działalność przestępczą.

Zagraniczna bankowość offshore

Osoby zainteresowane otworzeniem anonimowego konta w banku mogą trafić na informacje dotyczące bankowości offshore. To sektor finansowy, którego instytucje działają poza krajem, w którym mieści się siedziba danego podmiotu. Ze względu na inne przepisy podatkowe siedziby banków typu offshore najczęściej zlokalizowane są w państwach uznawanych za niechętne do współpracy transnarodowej w zakresie prawa podatkowego, np. państwach wyspiarskich i tropikalnych, jak Kajmany, Dominika, Panama i nie tylko. Do tej grupy, w zależności od klasyfikacji, mogą przynależeć także instytucje szwajcarskie, luksemburskie czy austriackie. Różnica tkwi jednak w zakresie i sposobie działań, a także odpowiedzialności instytucji finansowej.

Anonimowy rachunek bankowy współcześnie jest w dużym stopniu mitem. Wiele instytucji reklamuje się w ten sposób, próbując przyciągnąć do siebie nieświadomych zagrożenia i ryzyka inwestorów. Do tego typu ofert należy podchodzić z uzasadnionym sceptycyzmem. Po pierwsze, instytucje tego typu nierzadko znajdują się na listach ostrzeżeń banków centralnych i regulatorów rynku, a korzystanie z ich usług może być sprzeczne z rekomendacjami FATF (Financial Action Task Force). Po drugie, jakiekolwiek konflikty z instytucją nadzorującą sektor mogą prowadzić do nałożenia kar finansowych lub zawieszenia działalności takiej instytucji. Jeżeli do tego dojdzie, pieniądze zgromadzone na takich rachunkach bankowych mogą zostać w najlepszym razie zabezpieczone przez organ kontroli, częściej jednak dochodzi do ich zniknięcia.

Anonimowe karty prepaid i wirtualne karty jednorazowe

Karty prepaid nie są co prawda tym samym, co anonimowe rachunki bankowe, ale mogą spełniać większość ich głównych założeń. Na polskim rynku swego czasu istniało równolegle kilka tego typu rozwiązań. Co istotne, były one oferowane przez banki podlegające pod KNF, o znanej i renomowanej historii, np. BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska).

Anonimowa karta płatnicza prepaid nie wiązała jej użytkownika umową z bankiem. Na plastiku dostrzec można było tylko indywidualny numer. Kartę można było dowolnie zasilać i korzystać z niej bez ograniczeń, także we wpłatomatach i bankomatach. Prepaid nie posiadał żadnych danych osobowych, ponieważ działał w formie na okaziciela, co de facto prowadziło do tego, że nie można było jasno wskazać, kto jest jej właścicielem. Do każdej karty zakładany był rachunek techniczny, który jednak pozostawał anonimowy.

Takie rozwiązanie nie zostało jednak pomyślnie przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organ kontrolny zbadał sposób działania instrumentu i orzekł, że spełnia on wszystkie kryteria karty debetowej. Jeśli jednak mamy do czynienia z kartą debetową, bank zobowiązany jest do podpisania z posiadaczem takiej karty odrębnej umowy. Umowa jednak wymaga podania danych – i tu dochodzimy do momentu, w którym utracona jest całkowita anonimowość. Ostatecznie więc proponowane rozwiązanie nie przyjęło się. Nie jest ono też popularne poza Polską.

Istnieje też wiele firm oferujących płatności przez internet w różnych walutach. Nie posiadają one jednak koncesji bankowych i nie podlegają nadzorowi regulatorów finansowych. Korzystanie z ich usług wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia problemów z dostępem do środków. Z drugiej strony większość takich firm i tak wymaga podania danych osobistych, a nawet przesłania skanu dokumentu tożsamości – co samo w sobie może być jeszcze bardziej niebezpieczne.

Konto bankowe bez procesu AML

Warto wiedzieć, że pośrednicy płatności typu Paypal, Wise, Skrill pozwalają założyć portfele internetowe na samą deklarację danych. W tym przypadku, podajemy nasze dane, które na początkowym etapie nie są weryfikowane. Z naszego doświadczenia wynika, że proces AML i tym samym weryfikacja ma miejsce dopiero po przekroczeniu obrotu ok. 1 tyś EURO w danym roku. Tym samym możemy realizować płatności i w jakimś stopniu pozostajemy anonimowi (przecież każdy mógł podać nasze dane).

Co ciekawe, osoby nieletnie były w stanie bez problemu założyć i używać takie konto, do momentu wystąpienia procesu KYC. KYC (know your customer), czyli weryfikacji danych osobowych na podstawie skanu dokumentu czy potwierdzenia adresu. Potencjalnie, luka ta pozwala założyć konto na czyjeś dane lub błędne dane, co zapewnia pewien stopień anonimowości.

Kryptowaluty

Kryptowaluty powstały w czasie pierwszego największego kryzysu finansowego XXI wieku, zapoczątkowanego upadkiem banku Lehman Brothers oraz bańką na amerykańskim rynku nieruchomości. Początkowo miały być one alternatywą dla tradycyjnych środków płatniczych, prędko jednak stały się instrumentami finansowymi. Konstrukcja kryptowalut oparta na łańcuchu bloków (blockchain) wpływa z jednej strony na transparentność transakcji (każda kolejna transakcja tworzy nowy blok), z drugiej zaś na anonimowość (nie można odczytać, kto bezpośrednio stoi za daną transakcją). Metody kryptograficzne przyczyniają się także do bezpieczeństwa zawieranych płatności.

Niewykrywalność uczestników transakcji sprawia, że kryptowaluty mogą być alternatywą względem anonimowych rachunków bankowych. Problematyczne może być jednak samo przechowywanie kryptowalut – na giełdzie lub za pomocą specjalnego portfela. Ponadto kryptowaluty, jak żadne inne instrumenty finansowe, charakteryzują się dużymi wahaniami wyceny. Rynek nie jest stabilny, a przyszłość kryptowalut wciąż stoi pod znakiem zapytania. Z tego powodu w bardzo krótkim czasie wartość portfela może zarówno znacznie wzrosnąć, jak i znacznie spaść.

Anonimowe konto bankowe na znajomego

Starając się założyć darmowe konto anonimowe, wiele osób szuka alternatywnych rozwiązań. Wśród nich nie brakuje metod nielegalnych, a jedną z nich jest założenie konta bankowego na znajomego lub np. bezdomnego. O ile właściciel rachunku bankowego formalnie nie ustanowi pełnomocnictwa, korzystanie z obcego konta będzie zabronione. Banki także ustanawiają kolejne zabezpieczenia w tym zakresie, kontrolując między innymi, to z jakich urządzeń i sieci następuje logowanie. Nielegalne są także wszelkie metody polegające na dobrowolnym wykorzystaniu cudzego rachunku, czyli za zgodą posiadacza.

Podsumowanie

Rynek finansowy ewoluuje w kierunku coraz bardziej rygorystycznych regulacji, które mają uchronić użytkowników przed nowymi, kreatywnymi metodami oszustw. Czy nam się to podoba, czy nie, w ślad za tą tendencją podąża ograniczenie możliwości korzystania z usług bankowych bez weryfikacji danych.

Praktycznie wszystkie przeanalizowane w tym poradniku sposoby na to, jak założyć anonimowe konto w banku, nie sprawdzą się już w praktyce. Co więcej, należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z niektórych usług, np. ofert bankowości offshore lub kont numerycznych, ponieważ częściej będą to metody działania oszustów, niż faktyczna bankowość. Najpowszechniejszym, całkowicie legalnym i dostępnym dla każdego anonimowym sposobem wykonywania transakcji pozostaje po prostu… gotówka.

FAQ:

Co to jest anonimowe konto bankowe?

Anonimowe konto bankowe to rachunek, który może być otworzony bez podawania danych osobowych. Do jego prowadzenia wykorzystuje się specjalny kod, hasło lub pseudonim. Anonimowe konta bankowe gwarantujące pełną prywatność właściciela były popularne jeszcze w XX wieku, a do 2015 roku kojarzone były m.in. ze Szwajcarią.

Gdzie można założyć anonimowe konto bankowe?

Bez weryfikacji danych osobowych, założymy np. portfele płatności typu Paypal, Wise czy Skrill. Teoretycznie do momentu weryfikacji takie konto zapewnia pewien poziom anonimowości. W praktyce po wykonaniu płatności na kwotę ok. 1 tyś EUR, niezbędne będzie wysłanie skanu dowodu, czy potwierdzenia adresu zamieszkania.
Obecnie nie jest możliwe założenie w pełni anonimowego konta bankowego. Oferty tego typu najczęściej klasyfikowane są jako oszustwo i mogą stanowić próbę wyłudzenia środków.

Jak założyć lewe konto w banku?

Wystarczy nam dowód osobisty – skan i już praktycznie możemy założyć lewy rachunek.

Czy można założyć anonimowe konto w banku?

W przypadku polskich banków, nie ma możliwości założenia anonimowego konta. Zgodnie z regulacjami, niezbędne jest podanie danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
5/5 (Ilość ocen: 1)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *