Spółka z o.o. podatki oraz sposoby wypłaty zysku z firmy?

3

Tym co hamuje przyszłych przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu własnej działalności jest strach przed wysokimi kosztami, zwłaszcza podatkami i składkami na ZUS. Czy można prowadzić firmę i nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne? Spółka z o.o. podatki – jak to wygląda? W poniższym artykule przyjrzymy się podatkom i składką Zus w przypadku spółki z o.o. Już na wstępie zaznaczymy, iż sama oszczędność na składkach ZUS może wynieść ponad 22 848 tys zł względem JDG (1485 zł składki na ubezpieczenia społeczne + 419 zł składki zdrowotnej vs brak składek).

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych po jednoosobowej działalności gospodarczej formą prowadzenia firmy w Polsce. Posiada własną osobowość prawną. Jej funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zakładana przez jedną lub więcej osób, wspólników, którzy w ograniczonym zakresie odpowiadają za zobowiązania firmy. Założenie spółki wiąże się z wniesieniem wkładu własnego w minimalnej wysokości 5 000 zł, pieniądze te mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej i są jednoczesnej limitem odpowiedzialności spółki przed wierzycielami.

Podatek dochodowy spółka z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podatki płacone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT. Co istotne, w tym przypadku podatnikiem jest sama spółka, to ona odprowadza podatek CIT i ewentualnie odpowiada przed urzędem skarbowym za nieprawidłowości. Sam dochód spółki (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) jest opodatkowany podatkiem CIT’em w wysokości 19% lub 9%. Skorzystanie z obniżonej do 9% stawki CIT jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Dotyczy to spółek osiągających przychody do 2 000 000 euro. Podatek płaci się w terminie do 20 dnia następnego miesiąca korzystając z druku CIT-2.

CIT 9%, czyli status małego podatnika

Stawka podatku CIT w wysokości 9% ma zastosowanie jedynie dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., przy czym spod tej stawki wyłączone są przychody z zysków kapitałowych, jak np.: przychody z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu. W ich przypadku w dalszym ciągu zastosowanie ma stawka 19%. W celu określenia możliwości opodatkowania dochodów stawką 9% należy porównać określone kategorie przychodów osiągnięte w poprzednim i bieżącym roku podatkowym z limitem obowiązującym w bieżącym roku wyliczanym w złotówkach na podstawie określonego kursu EURO.

Przy określaniu limitu przychodów netto w bieżącym roku bierze się pod uwagę sumę wszystkich przychodów razem z przychodami z zysków kapitałowych (chociaż te nie są rozliczane według preferencyjnej stawki).

Beneficjentami obniżonej stawki CIT są przede wszystkim nowi podatnicy CIT, oprócz spółek z o. o. z preferencyjnych warunków korzystają również spółki akcyjne czy spółki komandytowo-akcyjne.

Limit przychodów CIT 9% w 2024

Od 2020 r. limit dla małego podatnika został podniesiony z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Do przeliczenia tej wartości na złotówki, brany jest kurs fixingu NBP z z pierwszego dnia roboczego w danym roku. W przypadku 2024 roku, powinniśmy skorzystać z kursu wymiany z dnia 2 stycznia 2024 roku. Tym samym limit przychodów „małego podatnika” dla 2023 roku wyniesie 8 687 400 zł (kurs fixingu NBP z 2.01.2024 to 4,3434). Co ciekawe za 2023 limit ten wynosił aż 9 218 000 zł ze względu na wyższy kurs EURO/PLN.

Kto czasowo nie może zastosować stawki CIT 9%?

Stawki 9% nie będzie mógł zastosować podatnik (np. spółka z o.o.) w roku rozpoczęcia działalności/podziału/wniesienia wkładu i w roku następnym, który utworzył się:

 • z przekształcenia spółki osobowej w kapitałową
 • z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • w wyniku podziału spółki
 • do którego został wniesiony wkład niepieniężny (aport) na rzecz kapitału w postaci:
  • wcześniej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • składników majątku przedsiębiorstwa o wartości, która przekracza łącznie równowartość przynajmniej 10 000 euro (przelicznik wg średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zostały wniesione dane składniki majątku, zaokrąglając do 1 000 zł).

Obniżonej stawki 9% nie zastosuje też spółka, do której wkład niepieniężny (aport) został wniesiony w roku podatkowym, w którym spółka została zawiązana, jak również w kolejnym roku po nim następującym.

(podwójne) opodatkowanie spółki z o.o.

Podwójne opodatkowanie, co w skrócie oznacza, że pierwszy raz podatek dochodowy od osób prawnych jest naliczany od dochodu spółki, a drugi raz od dywidend wypłacanych wspólnikom. Właściciele spółki (udziałowcy) chcąc pozyskać środki ze spółki na cele osobiste muszą wypłacić je w postaci dywidendy, od której są zobowiązani odprowadzić podatek. Dywidenda nie jest dla spółki kosztem, dlatego jej wypłata nie pomniejsza podatku dochodowego płaconego przez spółkę. Jest ona przychodem dla właściciela, który musi od niej odprowadzić podatek dochodowy. Na tym właśnie polega podwójne opodatkowanie. Najpierw podatek płaci spółka, a później podatnik od wypłaconej dywidendy. Zasada podwójnego opodatkowania obowiązuje również w jednoosobowej spółce z o. o., gdzie jedynym właścicielem i wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości czy lepszym rozwiązaniem dla nich będzie prowadzenie działalności w formie spółki z o. o., czy jednoosobowej działalność gospodarcza. Obawy dotyczą przede wszystkim kwestii podwójnego opodatkowania. Czy jest szansa, aby zarobione w spółce pieniądze wypłacać bez ponoszenia większych kosztów?

Rożnica względem działalności gospodarczej

Podstawowa różnica pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, a spółką z o. o. w kwestii wypłaty zarobionych pieniędzy polega na tym, że w działalności wszystkie zarobione środki w całości trafiają na konto właściciela i od razu podlegają opodatkowaniu. W tym przypadku pieniądze można swobodnie wpłacać i wypłacać z konta firmowego.

Środki pieniężne będące na koncie spółki, należą do niej i nie można nimi dowolnie dysponować. Zaletą spółki jest to, że prywatne pieniądze wspólników nie są łączone z jej majątkiem. Taki podział znacznie ułatwia prowadzenie firmy. Przy czym należy pamiętać iż wszystkie transakcje, obciążenia i uznania, które mają miejsce w spółce muszą być dobrze udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ujęcie w księgach rachunkowych).

Niekorzystnym rozwiązaniem jest zatrudnienie się w spółce na umowę o pracę. Wiążą się z tym dość spore koszty. Średnie opodatkowanie umów o pracę wynosi 40%. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na wypłatę zysku ze spółki, które pozwalają unikną podwójnego opodatkowania.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Najprostszym sposobem na uniknięcie płacenia podwójnego podatku jest wypłata pieniędzy w taki sposób, aby stanowiła ona koszt dla spółki. Dobrze, jeżeli wypłata zostanie ujęta w tym samym miesiącu, w którym księgowany jest przychód.

Pieniądze ze spółki można wypłacać na różne cele m.in:

 1. wynajem powierzchni
 2. obowiązki prezesa lub członka zarządu spółki
 3. zatrudnienie na umowę o dzieło
 4. wypłatę środków na podróże, delegacje i szkolenia.

Wynajem powierzchni biurowej

Spółka ma prawo wynajmować lokal bądź jakąś jego część na biuro. Może też użyczać sprzęt. Wydatki z tego tytuły będą kosztem dla spółki, który można łatwo udokumentować. Podczas rejestracji spółki z o. o. wymagane jest podanie jej adresu oraz przedstawienie prawa do lokalu. Często jest tak, że przedsiębiorcy rejestrują spółkę we własnym mieszkaniu. W takim wypadku powinni podpisać umowę najmu ze spółką, a za formę opodatkowania przyjąć ryczałt (w tym przypadku płaci się jedynie podatek od przychodu w wysokości 8,5% lub 12,5%). Jeśli dany podatnik jest czynnym płatnikiem VAT, taka umowa podlega pod 23% stawkę. Oczywiście naliczony Vat będzie podlegał odliczeniu przez spółkę, o ile ona też jest czynnym podatnikiem Vat. O tym czy spółka musi być czynnym podatnikiem Vat pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu

To praktycznie najpopularniejszy sposób, ponieważ spółka, jeżeli chce działać musi mieć zarząd. Dostępne są dwie opcje: zarząd jednoosobowy tylko z prezesem lub zarząd szerszy w składzie z członkami zarządu. Wspólnicy mianują prezesa lub członka zarządu poprzez wydanie uchwały. Na jej podstawie osoba powołana pełni wybraną funkcję, za którą pobiera wynagrodzenie. Jeżeli chodzi o sam tytuł tej pracy, to może być ona świadczona na kilka sposobów – umowa o prace, umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, powołanie czy niepieniężne świadczenie pracy. Tą kwestię szeroko opisywaliśmy w artykule wynagrodzenie prezesa/członka -jak uniknąć oskładowania (Zus).

Dla spółki wynagrodzenie prezesa/zarządu jest kosztem. Jedynie powinniśmy uważać na wysokość takich dochodów. W przypadku wejścia w drugi próg podatkowych, dochód powyżej 120 tys zł, wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku w wysokości 32 %, po stronie pracownika. W ramach limitu musimy wziąć pod uwagę np. dochody z tytułu umowy o pracę, wynajmu nieruchomości na zasadach ogólnych, pracy na umowę zlecenie itp. Jeżeli już z innych źródeł osiągamy wysokie wynagrodzenie, to rozwiązanie może być nie opłacalne.

Zatrudnienie na umowę o dzieło

Znane są dwa rodzaje umów o dzieło, jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu. W ramach umowy o dzieło istnieje możliwość przeniesienia praw autorskich i zaliczenia 50% wynagrodzenia do kosztów własnych, co przekłada się na zmniejszenie wysokości podatku. Jednak istnieje roczny limit przychodów z tego tytułu.

W II wariancie obowiązuje 20% kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich dzieł nie objętych prawami autorskimi. Wybranie tej opcji wymaga dużej ostrożności przy prawidłowym zaliczeniu danego dzieła do umowy.

Z 50% autorskich kosztów uzyskania przychodów mogą korzystać tylko wybrane osoby. Katalog uprawnionych osób znajduje się w  Art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata środków na delegacje, podróże i szkolenia

Spółka ma prawo do wypłaty pieniędzy przeznaczonych na przejazd samochodem, noclegi, diety i inne wydatki związane z jej działalnością. Zwrot kosztów podróży od spółki należy się pracownikom i członkom zarządu. Warto w takim przypadku pełnić daną funkcje na podstawię umowy oraz w zamian za wynagrodzenie. Tak by urzędnicy nie byli w stanie podważyć danych kosztów, ze względu na brak pracowników zatrudnionych w spółce.

Spółka z o. o. a składki na ZUS

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w przypadku powołania, od 2022 musimy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak pozostała pewna furtka umożliwiająca dalszą wypłatę wynagrodzenia, bez potrącania składek ZUS.

Niestety osoby prowadzące jednoosobową spółkę z o. o. są zobowiązane do zapłaty pełnych składek ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Co więcej od 2022 składki są uzależnione od dochodu! Wspólnik takiej spółki jest osobą fizyczną i jest traktowany na równi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jak wypłacić pieniądze ze spółki z o.o. – porównanie

Poniżej przedstawiamy czytelną tabelkę ile podatku przyjdzie nam zapłacić przy każdej z tych metod. W obliczeniach pokazujemy koszt na każdym z etapów, w naszych rozważaniach wzięliśmy pod uwagę zysk na poziomie 120 tys zł oraz 200 tys zł. Powyższe założenie pozwoli nam zobrazować efekt drugiego progu podatkowego.

Spółka z o.o symulacja wypłaty 120 tys zł dochodu

DywidendaŚwiadczenie niepieniężne (brak zus)Powołanie (oskładkowane)
Podatek po stronie spółki 0,09*120 000 = 10 800 zł0 zł0 zł
Podatek po stronie podatnika0,19*109 700 = 20748 zł 90 000*0,12 = 10 800 zł90 000*0,12 = 10 800 zł
Suma podatków31 548 zł10 800 zł10800 (ZUS) +10 800 =21 600 zł
Efektywna stopa podatkowa31 548/120 000 = 26,29%12 000/120 000= 9%21 600/120 000 = 18%
Kwota Brutto88 452 zł109 200 zł98 400 zł

W powyższym przypadku zakładamy, iż cały zyska w danym miesiącu/roku jest wypłacany w jednej z powyższych form. Tym samym spółka nie będzie musiała płacić CITu (w przypadku wynagrodzenia prezesa). Co ciekawe koszt wypłaty zysku poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyniesie lekko ponad 40%! Sama symulacja jest uproszczona, nie bierze pod uwagę innych dochodów podatnika, co może mieć istotny wpływ na koncowy wynik. W przypadku Powołania składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyliśmy do podatku.

Spółka z o.o symulacja wypłaty 200 tys zł dochodu

DywidendaŚwiadczenie niepieniężne (brak zus)Powołanie (oskładkowane)Dywidenda + Świadczenie niepieniężne
Podatek po stronie spółki 0,09*200 000 = 18 000 zł0 zł0 zł0,09*80 000 = 7 200 zł
Podatek po stronie podatnika0,19*182 000 = 34 580 zł10 800 + 25600 = 40 900 zł90 000*0,12 +72 800*0,19 = 10 800 zł +13 832
Suma podatków52 580 zł36 400 zł21 600 +36 400 =58 000 zł7 200 + 10 800 + 13 82 = 31 832
Efektywna stopa podatkowa52 580/200 000 = 26,29%36 400/200 000= 18,2%58 000/200 000 = 29,0%31 832/200 000= 16,91%
Kwota Brutto147 420 zł163 600 zł 142 000 zł168 168 zł

Obie symulację są uproszczone, np. nie bierzemy pod uwagę innych dochodów podatnika, kosztu uzyskania przychodu (niewielka różnica), cały zysk od razu jest wypłacany w danej formie itp. W rzeczywistości może być ciężko w 100% odwzorować powyższe warunki. Realnie najmniej zapłacimy w przypadku wypłaty zysku łącząc 2 formy wypłaty, do 120 tys zł wypłatę realizujemy w formie niepieniężnego świadczenia i następnie 80 tys zł w formie dywidendy. Najlepiej każde z tych rozwiązań skonsultować ze swoim biurem podatkowym.

Z powyższych przykładów wyraźnie widać, iż wypłata dochodu w formie niepieniężnego świadczenia czy powołania przestaje być opłacalna powyżej 120 tys zł (wejście w drugi próg i opodatkowanie na poziomie 32%). Takie dochodu lepiej wypłacić w formie dywidendy, ponieważ efektywna stopa podatkowa wyniesie nie 32% lub 41%, ale niezmiennie 26,29%.

Uwaga na ukrytą dywidendę – zmiany Polski Ład

Niezależnie od sposoby wypłaty zysku, musimy uważać na tzw. ukrytą dywidendę. Chodzi o to, że wybrane sposoby „wypłaty zysku”, nie mogą być wypłacane zamiast dywidendy lub/i w zamian za zyski. Zakwestionowanie przez urząd danego sposoby wypłaty zysku może skutkować nałożeniem podatku (podwójnego opodatkowania). Ma to miejsce w przypadku, gdy dana wypłata zostanie uznana przez urząd np. dywidendę. W tym przypadku musimy uważać na następujące kwestie:

 • Koszty, które będą powiązane z zyskiem spółki lub wysokością tego zysku. Przykładowo, wynagrodzenie powiązane bezpośrednio z osiąganym zyskiem.
 • Koszty nie racjonalnie wysokie, których podatnik normalnie by nie poniósł lub poniósłby w niższej wysokości. Przykładowo wynajem biura za 2-3x więcej niż średnia stawka rynkowa za lokal o tym samy standardzie.
 • Koszty związane z wykorzystaniem prawa do korzystania z aktywów, które są własnością lub współwłasnością wspólnika (pośrednio lub bezpośrednio).

Te ograniczenia, nie wykluczają korzystania ze sposobów opisanych powyżej. Nalepy je jednak wziąć pod uwagę przy konstrukcji wybranych umów.

Inny sposób jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o

Oprócz sposobów opisanych powyżej, jest jeszcze jedna popularna opcja. Cześć przedsiębiorców optymalizuję podatki poprzez świadczenie usług na rzecz spółki przez jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej strukturze spółka z o.o. agreguje wszystkie przychody i koszty. Następnie JDG świadczy swoje usługi i wystawia faktury spółce. W tym przypadku warto zaznaczyć, że zwykle działaność gospodarcza jest rozliczana za ryczałcie, dzięki czemu płacone podatki są znacznie niższe (stawka podatku ryczałtowego od 8 do 15%. Więcej o ewentualnych sposobach opodatkowania JDG pisaliśmy w dedykowanym wpisie.

Przy czym należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu świadczonych usług oraz ustalenia wynagrodzenia na rynkowym poziomie. Rozwiązaniem może być np. podpisanie umowy z dokładnym zakresem świadczonych obowiązków oraz konkretnie określonym wynagrodzeniem. Tak aby całość była nie do podważenia z perspektywy urzędu skarbowego.

Spółka z o.o. podatki – podsumowanie

Jak widać powyżej, sposobów wypłaty zysku ze spółki z o.o. jest wiele. W praktyce mamy praktycznie nieskończone możliwości w kwestii optymalizacji podatkowej całej struktury. Potencjalne rozwiązania warto skonsultować z doradcą podatkowym lub chociaż biurem rachunkowym.

Wybierając tą formę działalności warto wziąć pod uwagę koszty założenia i prowadzenia spółki z o.o. (pełna księgowości). Również prowadzenie samego konta firmowego jest delikatne droższe, same koszty prezentujemy w ranking kont bankowych dla firm i spółek. W przypadku nowej działalności polecamy sprawdzenie innych form prowadzenia firmy bez ZUS.

Sama spółka z o.o. i ewentualne struktury „podatkowe” są opłacalne w przypadku większych działalności, gdzie zysk roczny wynosi min. kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sama optymalizacja będzie bardziej efektywna, gdy zysk z działalności wynosi min. 120 tys zł.

FAQ

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. w 2023 roku?

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o., najlepiej wypłacić pieniądze w taki sposób, aby stanowiła one koszty dla spółki. Przykładowo możemy świadczyć pracę na rzecz spółki w formie powołania, umowy o dzieło czy wystawiając faktury z naszej JDG. Dodatkowo możemy wynająć składniki majątku np. biuro, samochód itp. Więcej informacji w naszym artykule.

Jaka forma opodatkowania w spółce z o.o.?

W tym możemy korzystać z opodatkowania CIT’em ze stawką 19% lub 9% w przypadku małego podatnika (przychody do 2 mln EURO). Oczywiście spółka może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednak ta opcja jest mniej popularna, ponieważ raczej się nie opłaca (szczególnie jak możemy korzystać z obniżonej stawki (mały podatnik).

Czy spółka z o.o. może płacić podatek w formie ryczałtu?

Tak, spółka z o.o. może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak jest ta mało popularne, ze względu na nieefektywność (spółka i tak musi prowadzić pełną księgowość). W tym przypadku większość spółek opodatkowana jest podatkiem CIT.

Kiedy spółka z o.o. płaci podatki?

Spółka z o.o. płaci zaliczkę na podatek CIT do 20 dnia danego miesiąca. Następnie po zakończonym roku spółka rozlicza się z podatku CIT. CO istotne zysk jest zawsze przypisany do spółki a nie do jej właścicieli. Ewentualna wypłata pieniędzy na rzecz wspólników (właścicieli), wiąże się z zapłata 19% od dywidendy.

Czy wspólnik na działalność może wystawić fakturę spółce z o.o.?

Tak, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, które opisujemy w naszym artykule.

Czy spółka z o.o. płaci składki ZUS?

Sama spółka z o.o. nie płaci składek ZUS. Ewentualnym składką podegrają pracownicy spółki z o.o. lub wspólnik (w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.). W przypadku wieloosobowej spółki z o.o. wspólnicy nie podlegają obowiązkowi odprowadzania składek ZUS.

Czy wspólnik spółki z o.o. płaci składki ZUS?

Wspólnik w spółce z o.o. nie podlega pod składki ZUS, chyba że spółka jest jednoosobowa (tylko jeden udziałowiec posiadający 100% udziałów).

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.3/5 (Ilość ocen: 28)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze
3 komentarzy on “Spółka z o.o. podatki oraz sposoby wypłaty zysku z firmy?”
 1. Jan

  Dzień dobry
  Napisaliście „Z powyższych przykładów wyraźnie widać, iż wypłata dochodu w formie niepieniężnego świadczenia czy powołania przestaje być opłacalna powyżej 120 tyś zł (wejscie w drugi próg i opodatkowanie na poziomie 32%). Takie dochodu lepiej wypłacić w formie dywidendy, ponieważ efektywna stopa podatkowa wyniesie nie 32% lu 41%, ale niezmiennie 26,29%.”
  Tymczasem z tabeli „Spółka z o.o symulacja wypłaty 200 tyś zł dochodu” wynika coś innego. Czy to błąd, czy ja czegoś nie rozumiem?

  Odpowiedz
  1. Michał Król
   Michał Król

   Panie Janie, tabela jest poprawna. Prezentacja danych w tabeli zakłada wypłatę całych 200 tys zł jednym sposobem. W naszym opisie chodzi o to, że do 120 tys zł opłacalne jest świadczenie niepieniężne, a powyżej tej kwoty dywidenda (tym samym 120 tys wypłacamy w formie niepieniężnego świadczenia oraz 80 tyś w formie dywidendy). Dla jasności prezentacji danych, dodamy ten wariant by całość lepiej zobrazować.

   Odpowiedz
 2. MarioAS

  W tabeli symulacji wypłaty 60 tyś zł. jest błąd – 17% ze 30tys to 5100 a nie 5600….

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *