Spółka z o.o. kiedy się opłaca, formy opodatkowania, jak wypłacać zysk?

1

Tym co hamuje przyszłych przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu własnej działalności jest strach przed wysokimi kosztami, zwłaszcza składkami na ZUS. Czy można prowadzić firmę i nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne? W poniższym artykule przedstawiamy plusy i minusy takiego rozwiązania. Sama oszczędność na składkach ZUS może wynieść grubo ponad 18 000 zł. Spółka z o.o.  może się szczególnie opłacać po wejściu nowego łagru, przepraszam ładu.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych po jednoosobowej działalności gospodarczej formą prowadzenia firmy w Polsce. Posiada własną osobowość prawną. Jej funkcjonowanie regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Zakładana przez jedną lub więcej osób, wspólników, którzy w ograniczonym zakresie odpowiadają za zobowiązania firmy. Założenie spółki wiąże się z wniesieniem wkładu własnego w minimalnej wysokości 5 000 zł, pieniądze te mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej i są jednoczesnej limitem odpowiedzialności spółki przed wierzycielami.

Spółka z o.o. formy opodatkowania

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podatki płacone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jej przypadku mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem, co w skrócie oznacza, że pierwszy raz podatek dochodowy od osób prawnych jest naliczany od dochodu spółki, a drugi raz od dywidend wypłacanych wspólnikom. Zasada podwójnego opodatkowania obowiązuje również w jednoosobowej spółce z o. o., gdzie jedynym właścicielem, wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Dochód spółki (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów) jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Od 2019 roku niektóre podmioty mogą korzystać z obniżonej do 9% stawki CIT. Dotyczy to spółek osiągających przychody poniżej lub równe 1 200 000 euro. Podatek płaci się w terminie do 20 dnia następnego miesiąca korzystając z druku CIT-2.

Zysk wypłacany wspólnikom, tzw. dywidenda rodzi obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%, Płacą go wspólnicy, ale za jego pobranie odpowiedzialna jest spółka z o. o. Dywidenda wypłacana jest w kwocie netto (pomniejszona o podatek). Podatek musi być wpłacony do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany.

Dla kogo CIT 9% (spółka z o.o.)?

Od 1 stycznia 2019 r. dostępna jest nowa, obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Aby móc z niej skorzystać muszą być spełnione określone warunki.

Stawka podatku CIT w wysokości 9% ma zastosowanie jedynie dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. wyłączając przychody z zysków kapitałowych, jak np.: przychody z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu. W ich przypadku w dalszym ciągu zastosowanie ma stawka 19%. W celu określenia możliwości opodatkowania dochodów stawką 9% należy porównać określone kategorie przychodów osiągnięte w poprzednim i bieżącym roku podatkowym z limitem obowiązującym w bieżącym roku obliczonym na podstawie kursu euro.

Przy określaniu limitu przychodów netto w bieżącym roku bierze się pod uwagę sumę wszystkich przychodów razem z przychodami z zysków kapitałowych.

Od 2019 r. ze stawki CIT obniżonej do 9% korzystają przede wszystkim nowi podatnicy CIT, głównie spółki z o. o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne.

Od 2020 r. limit dla małego podatnika został podniesiony do 2 000 000 euro.

Tym samym nowe spółki założone przy pomocy wzorca S24 (online), do których kapitał został wniesiony w gotówce mogą korzystać z 9% CITu. Instrukcja jak założyć spółkę z o.o. przez internet dostępna w naszym artykule.

Kto czasowo nie może zastosować stawki CIT 9%?

Stawki 9% nie będzie mógł zastosować podatnik w roku rozpoczęcia działalności/podziału/wniesienia wkładu i w roku następnym, który utworzył się:

 • z przekształcenia spółki osobowej w kapitałową
 • z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • w wyniku podziału spółki
 • do którego został wniesiony wkład niepieniężny (aport) na rzecz kapitału w postaci:
  • wcześniej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • składników majątku przedsiębiorstwa o wartości, która przekracza łącznie równowartość przynajmniej 10 000 euro (przelicznik wg średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zostały wniesione dane składniki majątku, zaokrąglając do 1 000 zł).

Obniżonej stawki 9% nie zastosuje też spółka, do której wkład niepieniężny (aport) został wniesiony w roku podatkowym, w którym spółka została zawiązana, jak również w kolejnym roku po nim następującym.

Podwójne opodatkowanie w spółce z o. o.

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości czy lepszym rozwiązaniem dla nich będzie prowadzenie działalności w formie spółki z o. o., czy jednak bardziej korzystna będzie działalność gospodarcza. Obawy dotyczą przede wszystkim podwójnego opodatkowania. Czy jest szansa, aby zarobione w spółce pieniądze wypłacać bez ponoszenia większych kosztów?

Podstawowa różnica pomiędzy działalnością gospodarczą, a spółką z o. o. w kwestii wypłaty zarobionych pieniędzy polega na tym, że w działalności wszystkie zarobione środki w całości trafiają na konto właściciela i od razu podlegają opodatkowaniu. W tym wypadku pieniądze można swobodnie wpłacać i wypłacać z konta.

Środki pieniężne będące na koncie spółki tak naprawdę należą do niej i nie można nimi dowolnie dysponować. W jej przypadku podatek jest najpierw płacony od dochodu, a później drugi raz przy wypłacie pieniędzy ze spółki przez właściciela lub wspólników jako osób fizycznych.

Zaletą spółki jest to, że prywatne pieniądze wspólników nie są łączone z jej majątkiem. Taki podział znacznie ułatwia prowadzenie firmy. Przy czym należy pamiętać iż wszystkie transakcje, obciążenia i uznania, które mają miejsce w spółce muszą być dobrze udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mówi o tym art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie poniesione koszty muszą być zaksięgowane. Celem uniknięcia błędów w ich ujmowaniu dobrze jest się zapoznać z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera wyłączenia kosztów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych(tekst ujednolicony)

Właściciele spółki (udziałowcy) chcąc pozyskać środki na osobiste cele muszą wypłacić je w postaci dywidendy, od której są zobowiązani uiścić podatek. Dywidenda nie jest dla spółki kosztem, dlatego jej wypłata nie pomniejsza podatku dochodowego płaconego przez spółkę. Jest ona przychodem dla właściciela, który musi od niej odprowadzić podatek dochodowy. Na tym właśnie polega podwójne opodatkowanie. Najpierw podatek płaci spółka, a później podatnik od wypłaconej dywidendy.

Niekorzystnym rozwiązaniem jest zatrudnienie się w spółce na umowę o pracę. Wiążą się z tym dość spore koszty. Średnie opodatkowanie umów o pracę wynosi 40%. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na wypłatę zysku ze spółki.

Jak korzystnie wypłacić zysk ze spółki z o.o. ?

Najprostszym sposobem na uniknięcie płacenia podwójnego podatku jest wypłata pieniędzy w taki sposób, aby stanowiła ona koszt dla spółki. Dobrze jeżeli wypłata zostanie ujęta w tym samym miesiącu, w którym księgowany jest przychód.

Pieniądze ze spółki można wypłacać na różne cele, nie tylko na dywidendy, ale również na:

 1. wynajem powierzchni
 2. obowiązki prezesa lub członka zarządu spółki
 3. zatrudnienie na umowę o dzieło
 4. wypłatę środków na podróże, delegacje i szkolenia.

Wynajem powierzchni biurowej

Spółka ma prawo wynajmować lokal bądź jakąś jego część na biuro. Może też użyczać sprzęt. Takie działanie generuje dla niej koszt, który można łatwo udokumentować. Podczas rejestracji spółki z o. o. wymagane jest podanie jej adresu oraz przedstawienie prawa do lokalu. Często jest tak, że przedsiębiorcy rejestrują spółkę we własnym mieszkaniu. W takim wypadku powinni podpisać umowę najmu ze spółką, a za formę opodatkowania przyjąć ryczałt (w tym przypadku płaci się jedynie podatek od przychodu w wysokości 8,5% lub 12,5%).

Powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu

jest bardzo dobrym posunięciem, ponieważ spółka jeżeli chce działać musi mieć zarząd. Dostępne są dwie opcje: zarząd jednoosobowy tylko z prezesem lub zarząd szerszy w składzie z członkami zarządu. Wspólnicy mianują prezesa lub członka zarządu poprzez wydanie uchwały. Na jej podstawie osoba powołana pełni wybraną funkcję, za którą pobiera wynagrodzenie opodatkowane skalą podatkową 17% i 32%. Co ciekawe Nowy Ład wprowadził oZusowanie wynagrodzenia członków zarządu. Jednak w przepisach pozostała dość ciekawa furtka, jeżeli wykonujemy prace na rzecz spółki i jesteśmy jej udziałowcem. To możemy sobie przyznać osobne wynagrodzenie, które nie bezie obłożone ZUSem. Wystarczy, że w umowie spółki zobowiążemy wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Za co będzie mu przysługiwało wynagrodzenie.

Dla spółki wynagrodzenie prezesa jest kosztem. Jedynie powinniśmy uważać na wysokość takich dochodów. W przypadku wejścia w drugi próg podatkowych, dochód powyżej 120 tyś zł, nasz podatek wzrośnie do 32 %. W ramach limitu musimy wziąć pod uwagę np. dochody z tytułu umowy o pracę, wynajmu nieruchomości na zasadach ogólnych, pracy na umowę zlecenie itp. Jeżeli już z innych źródeł osiągamy wysokie wynagrodzenie, to rozwiązanie może być nie opłacalne.

Zatrudnienie na umowę o dzieło

Znane są dwa rodzaje umów o dzieło jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu. W ramach umowy o dzieło istnieje możliwość przeniesienia praw autorskich i zaliczenia 50% wynagrodzenia do kosztów własnych, co przekłada się na zmniejszenie wysokości podatku. Jednak istnieje roczny limit przychodów z tego tytułu.

W II wariancie obowiązuje 20% kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich dzieł nie objętych prawami autorskimi. Wybranie tej opcji wymaga dużej ostrożności przy prawidłowym zaliczeniu danego dzieła do umowy.

Z 50% autorskich kosztów uzyskania przychodów mogą korzystać tylko wybrane osoby. Katalog uprawnionych osób znajduje się w  Art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata środków na delegacje, podróże i szkolenia

Spółka ma prawo do wypłaty pieniędzy przeznaczonych na przejazd samochodem, noclegi, diety i inne pozostałe wydatki związane z jej działalnością. Zwrot kosztów podróży od spółki należy się pracownikom i członkom zarządu.

Spółka z o. o. a składki na ZUS

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osobami, od 2022 musimy opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak pozostała pewna furtka umożliwiająca dalszą wypłate wynagrodzenia, bez potrącania składek ZUS.

Niestety osoby prowadzące jednoosobową spółkę z o. o. są zobowiązane do zapłaty pełnych składek ZUS. Co więcej od 2022 składki są uzależnione od dochodu! Wspólnik takiej spółki jest osobą fizyczną i jest traktowany na równi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Więcej o nowych składkach w artykule Nowy Ład – zmiany dotyczące składek ZUS.

Ile Efektywnie zapłacimy za wypłatę zysku ze spółki z o.o. 

Poniżej przedstawiamy czytelną tabelkę ile podatku przyjdzie nam zapłacić przy każdej z tych metod. W obliczeniach pokazujemy koszt na każdym z etapów, w naszych rozważaniach wzięliśmy pod uwagę zysk na poziomie 60 tys zł oraz 120 tyś zł. Powyższe założenie pozwoli nam zobrazować efekt drugiego progu podatkowego.

Symulacja wypłaty 100 tyś zł.

 DywidendaŚwiadczenie niepieniężne (brak zus)Powołanie (oskładkowane)
Podatek po stronie spółki 0,09*100 000 = 9 000 zł0 zł0 zł
Podatek po stronie podatnika0,19*91 000 = 17 290 zł 70 000*0,17 = 11 900 zł
Suma podatków26 290 zł11 900 zł20 900 zł
Efektywna stopa podatkowa29 290/100 000 = 26,29%11 900/100 000= 11,9%20 900/100 000 = 20,90%
Kwota Brutto73 710 zł88 100 zł79 100 zł

W powyższym przypadku zakładamy, iż cały zyska w danym miesiącu/roku jest wypłacany w jednej z powyższych form. Tym samym spółka nie będzie musiała płacić CITu (w przypadku wynagrodzenia prezesa). Co ciekawe koszt wypłaty zysku poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyniesie lekko ponad 40%! Sama symulacja jest uproszczona, nie bierze pod uwagę innych dochodów podatnika, co może mieć istotny wpływ. W przypadku Powołania składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyliśmy do podatku.

Symulacja wypłaty 200 tyś zł

 DywidendaŚwiadczenie niepieniężne (brak zus)Powołanie (oskładkowane)
Podatek po stronie spółki 0,09*200 000 = 18 000 zł0 zł0 zł
Podatek po stronie podatnika0,19*91 000 = 34 580 zł15300 + 25600 = 40 900 zł
Suma podatków26 290 zł40 900 zł58 900 zł
Efektywna stopa podatkowa52 580/200 000 = 26,29%40 900/200 000= 20,45%58 900/200 000 = 29,45%
Kwota Brutto147 420 zł159 100 zł 141 100 zł

Obie symulację są uproszczone, np. nie bierzemy pod uwagę innych dochodów podatnika, kosztu uzyskania przychodu (niewielka róznica), cały zysk od razu jest wypłacany w danej formie itp. W rzeczywistości może być ciężko w 100% odwzorować powyższe warunki. Realnie najmniej zapłacimy w przypadku wypłaty zysku w formie wynagrodzenia za świadczenie niepieniężne, ale musimy spełnić warunki (być wspólnikiem spółki. Najlepiej każde z tych rozwiązań skonsultować ze swoim biurem podatkowym. Jest jeszcze alternatyw w postaci umowy o dzieło, z kosztem uzyskania przychodu na poziomie 50%.

Działalność gospodarcza, czy spółka z o. o.?

Zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka z o. o. cieszą się największą popularnością wśród osób zamierzających prowadzić działalność. Którą z nich wybrać, która jest najbardziej korzystna? Przy działalności gospodarczej łatwiej jest wypłacić środki, do których przedsiębiorca ma dostęp praktycznie cały czas. W przypadku spółki jest to bardziej skomplikowane. Dodatkowo spółka objęta jest podwójnym opodatkowaniem, czego nie ma w działalności gospodarczej. Przy zastosowaniu pewnych rozwiązań można go uniknąć. Pomimo tych wszystkich wad wydaje się, że spółka z o. o. jest korzystniejszym rozwiązaniem od działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych podatników oraz osób rozpoczynających prowadzenie działalności, które mogą korzystać z obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.1/5 (Ilość ocen: 20)
Komentarze
1 komentarz on “Spółka z o.o. kiedy się opłaca, formy opodatkowania, jak wypłacać zysk?”
 1. MarioAS

  W tabeli symulacji wypłaty 60 tyś zł. jest błąd – 17% ze 30tys to 5100 a nie 5600….

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.