Wynagrodzenia członka zarządu – jak uniknąć oskładkowania?

0

Chociaż tytuł wykonywany obowiązków jest jeden to samo wynagrodzenie członka zarządu może być wypłacane przynajmniej na kilka sposobów. Sprawdzamy jak najefektywniej wypłacać takie wynagrodzenie?

Wynagrodzenia członka zarządu 2023

Chociaż sposobów rozliczania wynagrodzenia członka zarządu jest przynajmniej kilka, włączając w to umowę o pracę, umowę zlecenie, kontrakt menadżerski czy w końcu powołanie. To w zależności od wyboru formy, oprócz podatku konieczne może być odprowadzenie innych danin publiczno-prawnych, takich jak składki społeczne czy zdrowotne. Do momentu wprowadzenia Nowego Ładu, ta kwestia była mniej złożona.

Niestety jednak od 2022 roku również członkowie zarządu wybierani przez powołanie będą musieli mieć odprowadzaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne od swoich wynagrodzeń. Osoby te będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji. Już na etapie wypłaty wynagrodzenia, spółka będzie zobowiązana do pobrania 9% składki zdrowotnej, obliczonej od wysokości wynagrodzenia brutto. Całe szczęście legislatorzy, pozostawili pewną furtkę, pozwalającą uniknąć oskładkowania tej formy świadczenia pracy. Co ciekawe, dzięki Nowemu Ładowi, obciążenie podatkowe zostało zmniejszone. Ponieważ mamy 30 tyś zł kwoty wolnej od podatki, a kwota podatku dla dochodów od 30 do 120 tyś zł wynosi tylko 12,5%.

Prezes/członek zarządu bez wynagrodzenia a składki ZUS

Cześć czytelników zastanawia się jak wygląda sprawa stawek ZUS w przypadku braku wynagrodzenia u prezesa lub członka zarządu. Tu sprawa jest dość prosta brak wynagrodzenia = brak składek. Jest to bardzo logiczne i wynika z faktu naliczania składek od otrzymanego wynagrodzenia. Skoro samego wynagrodzenia nie ma, to i składki nie są naliczane. W końcu 9% składki zdrowotnej od wynagrodzenia 0 zł to dalej 0 zł.

Z samych przepisów KSH wynika, iż pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie musi być wykonywane w zamian za pensję. Możemy sprawować daną funkcje bez wynagrodzenia.

Składka zdrowotna dla członków zarządu wybranych przez powołanie

Dotychczas obowiązek opłacania składek ZUS mieli jedynie członkowie zarządu spółek zatrudniani na umowę o pracę czy umowę zlecenie. Ci wybierani przez powołanie byli z tego zwolnieni. W efekcie płacili oni jedynie podatek dochodowy od osiąganych przychodów z tytułu powołąnia.

Spółka jako płatnik składek

Spółka jako płatnik składek będzie więc musiała dokonać zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego, a także będzie zobowiązana do naliczania, pobrania z wynagrodzenia i odprowadzenia składki zdrowotnej do ZUS za każdego członka zarządu. Podstawą do naliczenia składki zdrowotnej będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu z tytułu powołania. Trzeba pamiętać również o tym, że w sytuacji, gdy osoba powołana na członka zarządu będzie posiadała jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, jej składki będą opłacane z wszystkich posiadanych przez nią tytułów. Niestety składa zdrowotna w wysokości 9% jest odprowadzana już od pierwszej zarobionej złotówki. Efektywnie do 30 tyś zł „podatek” wyniesie 9%, od 30 tyś do 120 tyś zł obciążenia wyniosą 21,5%, natomiast powyżej 120 zł będzie to już 41%.

Dla osób o przychodach przekraczających milion rocznie

Ich obciążenia mogą wynieść nawet 45% przy przychodach przekraczających milion złotych rocznie. W przypadku osób niebędących rezydentami podatkowymi korzystającymi z ryczałtowej stawki podatku, łączne obciążenia wyniosą do 29% ich wynagrodzeń.

Warto sprawdzić formy opodatkowania spółki zoo oraz sposoby wypłaty zysku. Dla większych kwot, klasyczna dywidenda może być znacznie bardziej opłacalna.

Brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie

Należy bowiem pamiętać o wchodzącym również w ramach Nowego Ładu od 2022 roku przepisie o braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Warto również pamiętać o tym, że obowiązek opłacania składki zdrowotnej będzie dotyczył nie tylko członków zarządu polskich spółek, ale również spółek zagranicznych, o ile dana osoba będzie podlegała polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń ZUS. Dla spółek będzie to więc wiązało się z koniecznością rejestracji spółek zagranicznych w polskim ZUSie (oczywiście o ile zatrudniają polskich rezydentów podatkowych)..

Jak ominąć obowiązkowe składki zdrowotne?

Zmiany wprowadzane w ramach Nowego Ładu wydają się być mocno niekorzystne dla członków zarządów. Jednak prawnicy znaleźli pewien sposób na ominięcie tych przepisów i uniknięcie obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej na członków zarządu. Dzięki tej optymalizacji jest możliwość obniżenia obciążeń podatkowych i parapodatkowych, gdzie dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku możemy zyskać nawet kilka tyś zł w skali roku!

art. 176 Kodeksu spółek handlowych – dowiedź się więcej

Chodzi o art. 176 Kodeksu spółek handlowych. W momencie, gdy członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki, może zostać zobowiązany do powtarzających się niepieniężnych świadczeń, za co może otrzymywać wynagrodzenie. Sprawi to, że taki członek zarządu będzie nadal otrzymywał wynagrodzenie opodatkowane według skali podatkowej, ale nie będzie już ono oskładkowane. Mówiąc prościej, chodzi o zmianę rodzaju wynagrodzenia wspólnika będącego zarazem członkiem zarządu. Zamiast tradycyjnego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu wystarczy przyznawać wynagrodzenie za świadczenie na rzecz spółki. W celu skorzystania z tej luki konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki. Same zmiany stają się skuteczna dopiero w momencie wprowadzenia ich do KRS. Jeśli jednocześnie musimy dokonać zmiany zarządu w spółce warto to zrobić online w s24, i ile możemy.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Sprawdźmy co kryje się pod tym pojęciem. Świadczenia powtarzające się – są to świadczenia, które jednocześnie nie mają charakteru jednorazowego ani ciągłego. Samo świadczenie będzie wypłacane, niezależnie czy spółka osiągnie zysk czy wygeneruję stratę z działalności.

Przykładem takie świadczenia może być doradztwo prawne, przeprowadzanie szkoleń, doradztwo finansowe itp. Te zadania spełniają przesłanki, gdzie charakter nie jest ani jednorazowy ani ciągły. W tym przypadku takie zadania wykonujemy zgodnie z potrzebami spółki. Warto dokumentować te zadania, aby ZUS nie miał możliwości podważenia danego niepieniężnego świadczenia pracy.

Ile stracimy/zyskamy na zmianach?

Odpowiedz na to pytanie, zależy od wysokości osiąganych dochodów, jak również możliwości skorzystania z art. 176 Kodeksu spółek handlowych opisanych powyżej. Poniżej przedstawiamy bardzo uproszczone wyliczenia, które biorą pod uwagę dochody w skali roku z uwzględnieniem składki zdrowotnej i kwoty wolnej od podatku. W wyliczeniach nie bierzemy pod uwage ewentualnych kosztów uzyskania przychodu czy dochodów z innych źródeł, które będą miały wpływ na ewentualny podatek i rozliczenie na koniec roku.

Wynagrodzenie roczne (brutto)2021 powołanie (netto)Nowy Ład Powołanie (netto)Nowy Ład art.176 KSH (netto)
30 000 zł25 425 zł27 300 zł30 000 zł
50 000 zł42 025 zł43 640 zł47 600 zł
80 000 zł67 754 zł67 664 zł74 000 zł
120 000 zł94 954 zł99 969 zł109 200 zł
300 000 zł217 354 zł213 240 zł231 600 zł

Co wynika z powyższych wyliczeń, jak widać osoby, które będą mogły rozliczać się na podstawie Nowego Ładu korzystając z art. 176 KSH zyskają niezależnie do wysokości wynagrodzenia. Wynika to bezpośrednio ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku, do aż 30 000 zł. W przypadku klasycznego powołania, do 120 000 zł zmiany będą raczeni niewielkie. Wynika to z obniżenia stawki podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. To praktycznie w pełnym zakresie kompensuje stratę wynikająca z konieczności odprowadzania 9% składki zdrowotnej.

Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu

Gdy członek zarządu pełni tę funkcję na mocy powołania, uzyskiwane przez niego wynagrodzenie kwalifikowane jest jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Spółki z o.o. bądź inne spółki kapitałowe wypłacające członkom zarządu wynagrodzenie muszą więc odprowadzać jako płatnicy zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te pobierane są według najniższej stawki określonej w skali podatkowej, czyli 12%. Przy obliczaniu zaliczki na podatek stosowane są również koszty uzyskania przychodu wynoszące w tym przypadku 250 złotych miesięcznie lub nie więcej niż 3000 złotych za rok podatkowy. Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję jedynie na podstawie powołania, płatnik wyliczając kwotę miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy nie może zmniejszyć jej o kwotę wolną od podatku określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej. Nieco inaczej jest w przypadku, kiedy wynagrodzenie członka zarządu jest nie większe niż 200 złotych. W takiej sytuacji płatnik pobiera podatek zryczałtowany w wysokości 12% i nie pomniejsza go o koszty uzyskania przychodów. Teraz przy wyliczaniu podatku trzeba będzie jeszcze brać pod uwagę to, że nie będzie można odliczyć od niego składki zdrowotnej.

Korzystając z okazji zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem kont firmowych i rankingiem rachunków dla spółek z o.o.

FAQ

Czy wynagrodzenie członka zarządu podlega pod ZUS (jest oskładkowane)?

To, zależy od formy świadczenia pracy. W przypadku powołania, umowy o prace, umowy zlecenia odprowadzanie składek ZUS będzie konieczne. Aby uniknąć składek ZUS członek zarządu/prezes musi być jednocześnie wspólnikiem, a wynagrodzenie powinno być wypłacane w zamian za niepieniężne świadczenie pracy.

Jakie podatek od powołania członka zarządu/prezesa?

W przypadku powołania, dochody osiągane przez taka osobę, są traktowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym do 30 tyś zł podatek wynosi 0 %, od 30 tyś do 120 tyś – 12%, a powyżej 120 tyś zł 32%. Dodatkowo od wynagrodzenia zostanie pobrana składka zdrowotna ZUS w wysokości 9%.

Czy członek zarządu płaci składki na ZUS?

To zależy od formy świadczenia tego typu pracy. W przypadku wszystkich form oprócz niepieniężnego świadczenia pracy będzie obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej. Dodatkowo w przypadku np. umowy o prace dodatkowo będzie konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Jakie wynagrodzenie dla prezesa zarządu?

To również zależy, zwykle są to wysokie pensje – kilkakrotność średniego wynagrodzenia. Mediana wynoście kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku dużych spółek wynagrodzenie może oscylować nawet od miliona złotych do kilku milionów złotych w skali roku. Dodatkowo takie osoby otrzymują bardzo wysokie bonusy za zrealizowane cele biznesowe (nawet kilka pensji rocznych).

Czy zarząd spółki musi otrzymywać wynagrodzenie?

Kodek spółek handlowych nie posiada zapisów, które obligowałby do wypłacania wynagrodzenia członka zarządu czy prezesa zarządu. W takim przypadku to indywidualna sprawa i ustalenia w danej spółce. Te funkcje mogą być sprawowane bez wypłacania wynagrodzenia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.2/5 (Ilość ocen: 26)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *