Jaką formę opodatkowania wybrać dla działalności gospodarczej

0

Formy opodatkowania działalność gospodarcza 2022

Ważnym aspektem przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest wybór formy opodatkowania. Osoby, które mają zamiar pracować na własny rachunek muszą podjąć decyzję w momencie rejestracji działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy już prowadzący działalność mają prawo do zmiany rodzaju opodatkowania na początku roku. Swoją decyzję muszą zgłosić do US w określonym terminie. Zmiany można dokonać tylko raz w roku. Podatnicy od 2022 mają do wyboru 3 formy opodatkowania, a nie jak to miało miejsce dotychczas 4 formy opodatkowania. Jednak nie wszystkie z nich są korzystne dla każdego rodzaju prowadzonej działalności. Nowy Ład dość mocno skomplikował system podatkowy i przedsiębiorca znacznie trudniej będzie się odnaleźć w nowych przepisach.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej 

 1. Zasady ogólne (skala podatkowa 17% i 32%)
 2. Podatek liniowy (stałe 19%)
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 4. Karta podatkowa (od 2022 brak możliwości wybrania)

Za wybór formy opodatkowania odpowiada przedsiębiorca. Przy wyborze powinien wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności (niektóre formy mogą być stosowane tylko przy określonych rodzajach działalności) oraz aspekt ekonomiczny (koszty ponoszone w działalności, wielkość przychodów, chęć korzystania z ulg).

W Polsce podstawową i najczęściej wybieraną formą jest skala podatkowa (zasady ogólne). Jest to forma opodatkowania stosowana w działalności gospodarczej, przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz świadczeniach z ZUS (zasiłki, renty i emerytury). Przedsiębiorcy dość często wybierają również podatek liniowy, bardziej korzystny w przypadku osób osiągających wyższe dochody. W jego przypadku mamy do czynienia ze stałą, 19% stawką podatku dochodowego. Pozostałe formy opierają się na ryczałcie. Aktualnie ryczałt zyskuję bardzo dużą popularność w związku z wprowadzeniem nowego ładu. W przypadku ryczałtu składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł, 509,27 zł lub 916,68 zł. Co w porównani do podatku liniowego lub skali podatkowej wypada korzystnie, szczególnie dla osób z większymi dochodami. Ponieważ od 2022 składka zdrowotna będzie uzależniona od dochodu dla działalności gospodarczych. O zmianach przeczytacie w artykule Nowy Ład – Składka zdrowotna ZUS.

Podatnik może zmienić wybraną formę opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności na inną jeżeli uzna, że będzie to dla niego bardziej korzystne rozwiązanie. Okres, w którym może to zrobić zależy od rodzaju opodatkowania. Zmiany musi dokonać w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub przez formularz CEIDG-1. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali z innych form opodatkowania, takich jak podatek liniowy, czy ryczałt ewidencjonowany, a chcący skorzystać z rozliczenia na zasadach ogólnych muszą to zrobić w terminie począwszy od 20 dnia następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. W przypadku jeżeli zmiana dotyczy karty podatkowej należy jej dokonać w terminie do 20 stycznia.

Zachęcamy do przeczytania całego wpisu, na końcu artykuły przedstawiamy wyliczenia dotyczące najkorzystniejszych form. W tabelkach porównaliśmy najkorzystniejsze opcje i przedstawiliśmy kiedy warto wybrać konkretną formę opodatkowania.

Zasady ogólne działalność gospodarcza

Najczęściej stosowana forma opodatkowania. Podatek dochodowy oblicza się od uzyskanego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) za pomocą dwustopniowej skali podatkowej (17% i 32%). Od 1 stycznia 2022 r. skala podatkowa wygląda następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
0 – 30 0000 %
30 000 – 120 00017%
120 000 –15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Co ciekawe kwota wolna od podatku dotyczy tylko osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Jeżeli wybierzemy podatek liniowy to nie możemy skorzystać z tej ulgi. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych są zobowiązani do stosowania Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). Mogą ją prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem biura rachunkowego. Fakt ten muszą zgłosić do US w terminie 7 dni.

Podatnicy, którzy utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) muszą prowadzić ewidencję działalności w KPiR. Przedsiębiorca, który nie może rozliczać się za pomocą podatku liniowego również jest zobowiązany do prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów. W wyjątkowych sytuacjach wolno mu zastosować ryczałt ewidencjonowany.

W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów ewidencjonowane są wszystkie przychody i rozchody firmy. Na koniec każdego roku podatkowego, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić spis z natury.

Zalety korzystania z zasad ogólnych

Forma opodatkowania opłacalna dla osób:

 1. osiągających roczny dochód do 135 100 zł
 2. posiadających straty z lat ubiegłych do odliczenia
 3. korzystających z ulg
 4. ponoszących koszty uzyskania przychodów w wysokości przynajmniej 40% – 50%
 5. rozliczających się wspólnie z małżonkiem (drugi małżonek z dużo niższymi dochodami).

Zaliczki na podatek dochodowy i zeznanie roczne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w okresach miesięcznych lub kwartalnych z zastrzeżeniem, że rozliczenie kwartalne przysługuje tylko tzw. małym podatnikom oraz przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą. Zaliczki muszą być zapłacone w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, odpowiednio: miesiąc lub kwartał. Okresowe rozliczenia z tytułu podatku dochodowego nie wymagają składania deklaracji miesięcznych ani kwartalnych.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa zeznanie roczne PIT-36 we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego sprzedaż w ciągu roku podatkowego nie przekroczyła wartości 2 000 000 mln euro. W 2020 r. będzie to kwota 8 747 000 zł.

Wady i zalety stosowania skali podatkowej

Wady:

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna od dochodu (9%)
 2. przekroczenie dochodu 135 100 zł wymaga zapłaty podatku w wyższej skali podatkowej 32%
 3. obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 4. większa ilość formalności związanych z prowadzeniem dokumentacji firmowej.

Zalety:

 1. prawo do skorzystania z ulg podatkowych
 2. wspólnego rozliczania z małżonkiem
 3. rozliczania razem z dzieckiem przez osoby samotnie je wychowujące
 4. pomniejszenia przychodów o koszty uzyskania przychodów
 5. rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym dokumencie.

Podatek liniowy

korzystna forma opodatkowania dla osób uzyskujących dochód znacznie powyżej kwoty 120 000 zł. W tym przypadku przedsiębiorca korzysta z jednej stawki podatku w wysokości 19%. Obowiązkowo musi też prowadzić Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów. Podatek liniowy może być wybrany już podczas rejestracji działalności na druku CEIDG-1 lub w trakcie prowadzenia działalności przy zmianie formy opodatkowania. Decyzję o zmianie należy podjąć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, a przy zmianie z karty podatkowej w terminie do 20 stycznia . Wniosek o zmianę należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub przez aktualizację formularza CEIDG-1.

Zaliczki na podatek dochodowy i zeznanie roczne

Zaliczki płaci się podobnie jak ma to miejsce przy zasadach ogólnych; miesięcznie lub kwartalnie. Sposób kwartalny może być stosowany tylko w przypadku tzw. małych podatników lub przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym składa zeznanie roczne za rok poprzedni na druku PIT-36L w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Wady i zalety podatku liniowego

Wady:

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna od dochodu (4,9%)
 2. brak prawa do skorzystania z ulg podatkowych
 3. kredytu podatkowego
 4. rozliczania z małżonkiem
 5. wspólnego rozliczania się z dzieckiem
 6. brak kwoty wolnej od podatku.

Zalety:

 1. jedna stawka podatku niezależnie od uzyskanego dochodu
 2. łatwy sposób wyliczenia podatku
 3. możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

jest uproszczoną formą opodatkowania. Przedsiębiorca płaci podatek od uzyskanego przychodu. Nie może go pomniejszyć o poniesione koszty. Przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczących usługi najmu także w formie spółki jawnej lub cywilnej oraz duchownych.

W wielu przypadkach może być bardzo korzystną formą opodatkowania! Szczególnie w przypadku Nowego Ładu. Mininlana składka zdrowotna dla ryczałtu w Nowym Ładzie to 305,56 zł, natomiast maksymalna 916,68 zł. 

Ryczałt ewidencjonowany mogą wybrać podatnicy, którzy spełniają określone warunki dotyczące limitów przychodów, czyli ci, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody:

 1. z działalności wykonywanej samodzielnie nie wyższe niż 250 000 euro
 2. tylko z działalności prowadzonej w formie spółki, gdzie łączne przychody wszystkich wspólników nie przekroczyły kwoty 250 000 euro.

W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie limit został obniżony do wartości 25 000 euro.

Początkujący przedsiębiorca, który w pierwszym roku prowadzenia działalności wyjdzie poza wspomniane wyżej limity nie straci prawa do rozliczania za pomocą ryczałtu, ale musi przez kolejne lata pilnować żeby nie przekroczyć podanych limitów.

Stawki ryczałtu

Istnieje 5 podstawowych stawek ryczałtu: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Każdy profil działalności ma przypisaną stawkę podatku. Kwestię tę reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka 20%  przeznaczona jest dla osób wykonujących wolny zawód, przeważnie dla:

 1. nauczycieli korepetytorów
 2. tłumaczy
 3. położnych i pielęgniarek
 4. techników dentystycznych
 5. stomatologów
 6. lekarzy
 7. lekarzy weterynarzy.

Stawka 17% przeznaczona jest dla podatników świadczących usługi między innymi:

 1. pośrednictwa w zakresie organizacji wyjazdów turystycznych
 2. sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do nich w sklepach internetowych i stacjonarnych
 3. handlu hurtowym
 4. świadczących usługi fotograficzne, hotelarskie, parkingowe
 5. pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie: odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku, opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku, porad dla dzieci.

Stawka 8,5% przeznaczona jest dla podatników:

 1. świadczących usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów powyżej 1,5% alkoholu
 2. prowadzenia przedszkoli
 3. przychodów osiąganych z prowizji uzyskanych ze sprzedaży na podstawie umowy komisu lub prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż
 4. przy dzierżawie, poddzierżawie, najmie i podnajmie składników związanych z działalnością gospodarczą.

Od 2018 roku stawka czynszu za najem po przekroczeniu 100 000 tys. zł wzrosła do 12,5%.

Stawka 5,5% przeznaczona jest dla podatników osiągających przychody:

 1. z działalności wytwórczej
 2. roboty budowlane
 3. przewoź ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 4.  prowizja osiągana ze sprzedaży żetonów i kart magnetycznych do automatów
 5. ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych.

Stawka 3% przeznaczona jest dla przychodu:

 1. z działalności gastronomicznej za wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
 2. produkcja zwierzęca
 3. działalność w zakresie handlu.

Mniej popularne stawki podatku

Oprócz wyżej wymienionych stawek podatku znane są jeszcze 2 stawki, stosowane dość rzadko (10% i 2%).

Stawka 10% stosowana jest w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości.

Stawka ryczałtu 2% stosowana jest przy opodatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy. Chodzi o produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

O ile stawki 20% czy 17% są mało korzystne i raczej nieopłacalne dla przedsiębiorcy, to warto zwrócić uwagę na stawki 3-8,5%. Przykładowo handel na popularnych portalach aukcyjnych może być opodatkowany 3% ryczałtem. W przypadku wysokiej marży na sprzedaży jest to znacznie korzystniejsza forma opodatkowania od jakiejkolwiek innej.

Karta podatkowa

jest najprostszą, zryczałtowaną formą opodatkowania, przeznaczoną dla najmniejszych podatników (działalność usługowa lub usługowo-wytwórcza). Bardzo popularna forma opodatkowania wybierana często przez taksówkarzy. Dla których kwota miesięcznego podatku w 2020 roku wynosi od 216 do 266 zł, niezależnie od osiąganego dochodu. Osoba osiągająca dochód na poziomie 5 000 zł, zapłaci tylko maksymalnie 5% podatku!  Rodzaj dozwolonej działalności został określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W zakres wchodzą między innymi: usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi lub osobami chorymi. Karta podatkowa jest opłacalna dla firm zatrudniających małą ilość pracowników oraz dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Wysokość podatku na karcie podatkowej nie jest ustalana w oparciu o uzyskany przychód co czasami może okazać się nieopłacalne dla przedsiębiorcy. Obliczony podatek trzeba płacić nawet wtedy kiedy firma jest w trudnej sytuacji finansowej (niski przychód lub brak przychodu). Wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego. Jego wartość jest stała i zawiera się w granicach od ok. 100 zł do 2 000 tys. zł. Wysokość zależy między innymi od: rodzaju i zakresu wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, jak również od ilości mieszkańców w danej miejscowości.

Niestety nowi przedsiębiorcy nie mogą już wybierać karty podatkowej jako formy opodatkowania („Dobra Zmiana” Nowego Ładu). A jest to jedna z najkorzystniejszych form opodatkowania, składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej wyniesie tylko 270,90 zł.

Kwoty podatku na 2020 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 27 listopada 2019 r. poz. 1141. W tym roku najniższy podatek na karcie podatkowej wynosi 82 zł (podatek między innymi od usług cerowania i naprawy odzieży wykonywanych bez zatrudniania pracowników).Poniżej możemy sprawdzić pełną listę stawek dla konkretnych działalności. 

Stawki karty podatkowej dla wybranych działalności gospodarczych. 

Osoby uprawnione do korzystania z karty podatkowej

Do płacenia podatku dochodowego za pośrednictwem karty podatkowej uprawnieni są podatnicy prowadzący działalność:

 1. usługową lub usługowo-wytwórczą
 2.  w zakresie handlu detalicznego artykułami przemysłowymi z wyłączeniem między innymi handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 3. usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 4. w zakresie usług rozrywkowych
 5. w zakresie usług transportowych wykonywanych za pomocą jednego pojazdu.

Powyższe dotyczy również podatników prowadzących działalność w formie spółki.

Z możliwości korzystania z karty podatkowej zostały wyłączone spółki cywilne w zakresie:

 1. sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 1,5% alkoholu
 2. w zakresie świadczenia przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych jak również sprzedaży artykułów weterynaryjnych
 3. działalność opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 4. w zakresie usług edukacyjnych.

Prawa i obowiązki podatnika

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie karty podatkowej jest zobowiązany do wydawania na życzenie klientów rachunków oraz faktur lub innych dokumentów, które są potwierdzeniem sprzedaży wyrobów, towaru lub wykonania usługi. Kopie dokumentów muszą być przechowywane przez okres 5 lat podatkowych licząc od końca roku, w którym został wystawiony rachunek lub faktura. Przedsiębiorca ma również obowiązek rozliczania zaliczek na podatek i składek na ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników.

Podatnik, który wybrał kartę podatkową jako formę opodatkowania musi pamiętać także o tym, że:

 1. podatek płaci się do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku grudnia należy go zapłacić do 28 grudnia
 2. podatek można obniżyć o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, która została zapłacona w danym roku podatkowym (warunek: nie mogła być wcześniej odliczona od podatku dochodowego)
 3. o prowadzeniu indywidualnych, imiennych kart przychodów pracowników
 4. o obowiązkowym złożeniu do 31 stycznia roku następnego po roku podatkowym, deklaracji PIT-16A o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej, która została odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. O każdej istotnej zmianie musi poinformować urząd, np.: o stanie zatrudnienia. W przypadku likwidacji działalności ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku.

Wady i zalety karty podatkowej

Wady:

 1. brak możliwości odliczenia od przychodu kosztów uzyskania przychodów
 2. możliwość odliczenia tylko składki zdrowotnej w wysokości 7,75%

Zalety:

 1. niska kwota podatku płacona okresowo
 2. brak obowiązku prowadzenia KPiR
 3. wysokość podatku niezależna od osiąganych przychodów.

Którą formę opodatkowania najlepiej wybrać?

Po przeczytaniu naszego artykułu przyszły przedsiębiorca powinien dokonać najkorzystniejszego wyboru. Poniżej przedstawiamy możliwości i kwoty podatku jakie nam przyjdzie zapłacić dla wybranych działalności. Wyliczenia są mocno uproszczone i nie wchodzimy w szczegóły odliczania składki ZUS od dochodu, dodatkowych ulg dla wybranych form opodatkowania. Zakładamy, iż kwota dochodu została przedstawiona po dokonaniu wszystkich odliczeń.

Działalność handlowa

W tym przypadku zakładamy następujące warunki dane dla całego roku podatkowego. W przypadku obu form składki płacone na ZUS pomniejszają przychód lub można je odliczyć od podatku:

Przychód: 200 000 zł

Koszt uzyskania przychodu: 150 000 zł (koszt produktów, księgowość, rachunki, itp)

Dochód (zysk): 50 000 zł

Podatek: Zasady ogólne – 3 400 zł, Podatek liniowy – 9 500 zł, ryczałt od przychodów (stawka 3%) – 6 000 zł. 

W naszym przykładzie podatek ryczałtowy był najbardziej opłacalny (do 2022 roku), Jednak w przypadku niskiego udziału kosztów w przychodzie będzie to najbardziej opłacalna forma podatku. Obecnie kalkulacja opłacalności wybranej formy opodatkowania jest bardziej złożona, ze względu na zmiany w sposobie naliczania składek zdrowotnych dla wszystkich form opodatkowania. Przykładowo skala podatkowa opłaca się do 135 100 zł, jeżeli porównamy ją z podatkiem liniowy. Jednak zawsze warto rozważyć ryczałt ze względu na limit maksymalnej składki zdrowotnej.

Podsumowanie

Podatnicy mają do wyboru 4 formy opodatkowania

 1. zasady ogólne (skala podatkowa 17% i 32%), forma opłacalna dla osób osiągających dochód do 135 100 zł które chcą korzystać z ulg lub samotnie wychowują dziecko, z którym wspólnie się rozliczają. Przy niewielkich dochodach, bardzo korzystna forma.
 2. podatek liniowy (stała stawka podatku 19%), rozwiązanie opłacalne w przypadku osiągania dochodu grubo powyżej 135 100 zł.
 3. ryczałt ewidencjonowany (2-20%), rozwiązanie dość często nie doceniane.
 4. karta podatkowa (przedsiębiorca może zrezygnować z karty podatkowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o ustaleniu lub zmianie wysokości podatku dochodowego). Obecnie od 2022 nie będzie możliwe wybieranie tej formy opodatkowania. Osoby, które z niej korzystają mogą kontynuować takie rozliczanie.

Od stycznia 2020 roku zaliczki na podatek dochodowy są wpłacane na indywidualny mikrorachunek podatkowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.5/5 (Ilość ocen: 22)
Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.