Jak zmienić adres/siedzibę spółki z o.o.? instrukcja krok krok po kroku

2

Wszelkie zmiany, jakie spółka chce przeprowadzić muszą zostać zgłoszone do KRS, poprzez właściwy sąd rejestrowy. Najczęściej osobami uprawnionymi do podjęcia czynności zgłoszeniowych są sami wspólnicy lub zarząd. Mają obowiązek zgłosić do sądu między innymi zmianę adresu lub siedziby spółki. W zależności od rodzaju spółki zakres obowiązków jest różny. Jak prawidłowo dokonać zmiany adresu lub siedziby spółki?

Zmiana siedziby spółki z o.o., a zmiana adresu?

Siedziba spółki, a jej adres to dwa różne pojęcia. Przez siedzibę spółki rozumie się wyłącznie miejscowość, w której spółka, a właściwie jej organ zarządzający (zarząd) ma swoją siedzibę. Tym samym jest to miejsce, gdzie znajduje się jej centrum interesów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej lub z przepisów (art. 41 kodeksu cywilnego) wynika co innego. Siedziba spółki może mieścić się zarówno w dużym mieście, jak i na wsi wskazanej w umowie spółki.

Natomiast adres spółki jest dookreśleniem miejsca siedziby. Najczęściej jest nim adres biura zarządu spółki, na który składa się nazwa konkretnej ulicy razem z numerem budynku/lokalu. Adres nie musi być określony w umowie spółki. Jednak zarząd musi go przyjąć np. w drodze uchwały.

Poniżej w tabelce prezentujemy, krótkie porównanie dotyczące zmiany adresu a siedziby. W dalszej części artykułu konkretne opisy:

Zmiana Siedziby spółki z o.o.Zmiana Adresu spółki z o.o.
Czym jest?Konkretna miejscowość/wieś np. Warszawaulica w danej miejscowości/wsi np. ul Puławska 3/85, 02-515 Warszawa
Kto dokonuje zmianyWspólnicyZarząd
Tryb dokonania zmianyZmiana umowy spółki z o.o. (u Notariusza lub przez S24)Uchwała zarządu
Zgłoszenie zmianyPortal PRS lub S24Portal PRS lub S24
Opłaty za wpis 300 zł (S24) /350 zł (PRS) + ewentualny koszt notariusza350 zł (PRS) / 300 zł (S24)

Co istotne obu zmian możemy dokonać w ramach jednego wniosku (jedna opłata). W przypadku dokonania obu zmian jednocześnie, potrzebujemy zmienić umowę spółki oraz musimy podjąć uchwale zarządu. Dla spółek zakładanych przez S24, zmiany możemy zgłosić w portalu S24, w przypadku pozostałych podmiotów konieczne będzie procesowanie wniosku przez PRS (online). Ważne Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w sądzie lub droga korespondencyjną. Dodatkowo Jeśli w trakcje procesowania popełnimy jakiś błąd i sąd zwróci nasz wniosek. Zwrot opłaty za wpis do KRS otrzymamy dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Oczywiście dokonując zmiany umowy (zmiana siedziby) możemy w ramach jednego procesu dokonać też innych zmian . np. Zmienić nazwę spółki z o.o., Zmienić zarząd spółki z o.o. sprzedać udziały w spółce i wprowadzić nowego wspólnika, jak zmienić PKD w spółce z o.o. itp. W takim przypadku tylko raz zapłacimy za zmianę umowy oraz opłatę za wpis.

Zmiana siedziby spółki np. z o.o

Siedziba spółki (miejscowość) wpisana jest do umowy spółki, dlatego jej zmiana wymaga dokonania zmiany w samej umowie. W przypadku kiedy umowa została zawarta za pośrednictwem systemu S24, to możemy dokonać zmian za pomocą tego portalu. Jeżeli interesuję was ta droga, polecamy poradnik dotyczący zmiany danych spółki przez S24. W artykule opisujemy jednocześnie szereg zmian m.in. nazwy, zarządu, wspólników itp. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić jedynie siedzibę – w tym przypadku tworzymy jedynie uchwale zmieniającą umowę spółki.

Natomiast, jeżeli umowa spółki została zawarta u notariusza, to należy zwołać zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie i podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. Dodatkowo zmianę siedziby spółki należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców KRS w terminie 6 miesięcy licząc od momentu wejścia w życie uchwały o zmianie umowy spółki. Zmiana staje się skuteczna od chwili ujawnienia jej w rejestrze, dlatego spółka będzie mogła posługiwać się nowym adresem dopiero od momentu wydania przez sąd właściwego postanowienia. Obecnie samo zgłoszenie odbywa się online poprzez portal rejestrów sądowych (PRS).

Uchwała o zmianie adresu spółki z o.o.

Jeżeli spółka zmienia tylko adres, a siedziba pozostaje taka sama, to czynność ta jest znacznie prostsza. Zmiany adresu dokonuje się przez przyjęcie uchwały zarządu w formie pisemnej. W treści uchwały powinien zostać podany nowy adres oraz data, od której nowe dane będą obowiązywać. Następnie uchwała musi zostać zgłoszona do KRS-u, w terminie 7 dni licząc od dnia wejścia w życie uchwały. Poniżej prezentujemy przykładowy wzór uchwały.

Co istotne, zmiana samego adresu będzie możliwa w obrębie jednego miasta/wsi. W przypadku zmiany adresu na adres w innym mieście konieczna będzie zmiana również siedziby spółki (uchwała zmieniająca umowę spółki).

Przykładowo możemy zmienić adres spółki z jednej ulicy w Warszawie na inna ulicę w Warszawie. Natomiast nie zmienimy adresu z ulicy w Warszawie na ulice w Krakowie (w tym przypadku konieczna jest zmiana również siedziby z Warszawy na Kraków).

Krs zmiana adresu/siedziby spółki z o.o. – krok po kroku

Poniżej prezentujemy jak zmienić adres/siedzibę spółki z wykorzystanie systemu PRS. Jeśli nas interesuje taka zmiana w systemie S24, to zachęcamy do przeczytania poradnika – zmiana danych w S24.

Zmiana adresu spółki, a także zmiana siedziby powinny być zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez system Portal Rejestrów Sądowych. Warto mieć podpis elektroniczny, który umożliwi podpisanie dokumentów i załatwienie całości w 100% online. Oczywiście, jeżeli nie mamy podpisu kwalifikowanego/elektronicznego to dokumenty będziemy mogli dosłać w formie fizycznej. Zmiana siedziby spółki, jakie dokumenty należy dostarczyć do krs:

 • uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki (dla zmiany adresu)
 • protokół ze zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia (dla zmiany siedziby)

Złożenie wniosku przez PRS jest dość proste. W pierwszej kolejności logujemy się do portalu, wybieramy „Krajowy rejestr sądowy” –>”e-formularze KRS”–> „wniosek o zmianę” podajemy KRS naszej spółki i przechodzimy do wniosku.

W pierwszym kroku wypełniamy wymagane zakładki – dane podmiotu, oświadczenie, wnioskodawca pełnomocnik i sąd.

uchwała zmiana siedziby spółki z o.o. procesowanie KRS (PRS
uchwała o zmianie adresu spółki procesowanie KRS (PRS

Następnie w zakładce „zakres informacji objętych zmiana” klikamy „Informację o spółce i wspólnikach” zaznaczając „Siedziba i adres spółki”. Po prawej stronie wyświetli nam się nowe pole do wypełnienia „informację o spółce/siedziba i adres”. Tam dokonamy zmiany adresu/siedziby. Tu jedna kwestia, dla wybranych zmian konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów uchwała zmieniająca siedzibę -notarialna lub uchwała zarządu zmieniająca adres spółki. Te dokumenty załączymy w zakładce „załączniki”

Zmiana adresu/siedziby wymaga wniesienia opłaty za wpis do KRS oraz za ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej wysokości 350 zł dla zgłoszenia w PRS

Zmiana adresu spółki – dodatkowe obowiązki

Zmiana adresu spółki wiąże się z różnymi obowiązkami, które polegają nie tylko na podjęciu uchwały w tym zakresie, czy zgłoszeniu tego faktu do sądu. Dodatkowo wspólnicy muszą między innymi:

 1. dokonać zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego na formularzu aktualizacyjnym NIP-8
 2. powiadomić o zmianie wszystkich kontrahentów
 3. dokonać aneksów do umów o pracę, ponieważ dla pracownika oznacza to zmianę miejsca pracy
 4. powiadomić banki i ubezpieczycieli
 5. zająć się przerejestrowaniem samochodów firmowych

Zgłoszenie zmiany do urzędu skarbowego

W przypadku zgłoszenia zmiany adresu do urzędu skarbowego na druku NIP-8 wypełniamy sekcje B4. Oczywiście w przypadku zmiany innych danych jak np. zmiany nr konta bankowego, możemy wszystko zgłosić na jednym druku. Jeśli mamy podpis elektroniczny (nie ePUAP) to druk możemy wypełnić i podpisać online. W innym przypadku konieczne będzie wysłanie listu poleconego lub wizyta osobista w urzędzie skarbowym.

Zmiana adresu/siedziby Podsumowanie

Za każdym razem kiedy spółka będzie chciała zmienić siedzibę i/lub adres, konieczne będzie podjęcie odpowiedniej uchwały. Dodatkowo zmiana siedziby wymaga zmiany treści umowy spółki z zachowaniem formy aktu notarialnego, co wiąże się z pewnymi kosztami. Zmianę siedziby lub adresu należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego za pomocą odpowiedniego formularza oraz dokonania opłaty za wpis i publikację wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przy zmianie adresu konieczne będzie złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji NIP-8. Tak istotne zmiany, mogą być dobrą okazją do zmiany konta firmowe, dlatego polecamy weryfikacje naszego rankingu kont dla spółek z o.o. i rankingu kont firmowych

FAQ

Czym się rożni adres od siedziby spółki?

Przez siedzibę spółki rozumie się wyłącznie miejscowość, w której spółka, a właściwie jej organ zarządzający (zarząd) ma swoją siedzibę. Natomiast adres spółki jest dookreśleniem miejsca siedziby. Najczęściej jest nim adres biura zarządu spółki, na który składa się nazwa konkretnej ulicy razem z numerem budynku/lokalu. Siedziba znajduję się w umowie spółki natomiast adres już nie musi się tam znajdować.

Jak zmienić adres spółki z o.o.?

W przypadku zmiany adresu (ulicy w ramach jednego miasta/wsi) spółki. W pierwszej kolejności podejmujemy uchwale zarządu, następnie zmiany zgłaszamy do KRS poprzez PRS lub S24 (wymagana opłata 350 zł lub 300 zł). W ostatnim kroku należy poinformować urząd skarbowy na druku NIP-8. Ewentualnie konieczne może być aneksowanie wybranych umów, przerejestrowanie pojazdów czy poinformowanie kontrahentów.

Jak zmienić siedzibę spółki z o.o.?

W przypadku zmiany siedziby (miasta/wsi) spółki. W pierwszym korku musimy zmienić umowę spółki u notariusza lub poprzez portal S24. Następnie zmiany zgłaszamy do KRS poprzez PRS lub S24 (opłata 350 zł lub 300 zł).

Ile trwa zmiana adresu/siedziby spółki w KRS?

Sam czas odzwierciedlenia zmian w KRS zależy od sądu do którego kierujemy wniosek. Zwykle zmiany będą widoczne po czasie od kilku-kilkunastu dni do nawet kilku tygodni. Oczywiście to zależy czy jest to jedyna zmiana, która zgłaszamy i czy sąd do którego skierowaliśmy wniosek ma aktualnie wiele spraw oczekujących na przeprocesowanie.

Ile kosztuję zmiana adresu/siedziby spółki z o.o w KRS?

W tym przypadku to zależy od trybu procesowania w przypadku PRS koszt wynosi 350 zł. Natomiast jeśli spółkę zakładaliśmy online i zmiany możemy procesować przez S24 nasz koszt spada do 300 zł. Co więcej w przypadku zmiany siedziby przez S24 zaoszczędzimy na koszcie taksy notarialnej. W przypadku zmiany adresu nie ma tego problemu, bo dokonujemy go poprzez podjęcie uchwały zarządu.

Kto dokonuję zmiany adresu/siedziby spółki z o.o.?

Do dokonania tej zmiany wystarczy uchwała zarządu, to ten organ będzie odpowiedzialny za dokonanie zmiany. W przypadku siedziby, zmiany dokonuję się poprzez zmianę umowy. Tym samym konieczne jest walne zgromadzenie wspólników i uchwała wspólników. W przypadku zmiany siedziby konieczna może być wizyta u notariusza.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny :)
4.2/5 (Ilość ocen: 29)
Autor artykułu
Ukończył studia w Szkole Głownej Handlowej. Zawodowo związany z branżą farmaceutyczną od strony finansowej. Pasjonat rynków finansowych, giełdy i inwestycji. Z sukcesami pomnaża prywatne środki na Warszawskim Parkiecie. W Finhack'u dba o aspekt merytoryczny artykułów finansowych i pomaga planować przyszłe treści dla naszych czytelników.
Komentarze
2 komentarzy on “Jak zmienić adres/siedzibę spółki z o.o.? instrukcja krok krok po kroku”
 1. spzoo

  brak informacji jak zmienić adres spółki w s24

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *